Logo Gminy Strawczyn

Świetlice Środowiskowo-Terapeutyczne w Gminie Strawczyn

Logo promocyjne projektu

Procedura monitorowania utrzymania efektów projektu pn. „Świetlice Środowiskowo – Terapeutyczne w Gminie Strawczyn”
 1. Niniejsza procedura określa zasady weryfikowania i monitorowania efektów projektu pn. „Świetlice Środowiskowo – Terapeutyczne w Gminie Strawczyn” realizowanego przez Gminę Strawczyn / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe).
 2. W ramach trwałości Gmina Strawczyn jako Beneficjent oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie jako Realizator projektu zadeklarowali we wniosku o dofinansowanie i umowie o dofinansowanie zachowanie trwałości rozumianej jako instytucjonalną gotowość do świadczenia usług poprzez utrzymanie utworzonych miejsc w ramach projektu miejsc w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu zapotrzebowaniu na tego typu usługi co najmniej przez okres 39 miesięcy. Koszty związane z utrzymaniem miejsc pokrywane będą z budżetu Gminy Strawczyn.
 3. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu przez okres równoważny z okresem realizacji projektu wynosi 50, w tym: Promnik - 15 msc, Chełmce - 15 msc, Strawczynek - 15 msc oraz pięciu specjalistów: prawnik - 1, socjoterapeuta - 1, psychoterapeuta - 1, specjalista ds IPW - 1, specjalista ds rodziny - 1.
 4. Trwałość w stosunku do zakupionych środków trwałych oraz cross-financingu wyniesie co najmniej 5 lat.
 5. W celu zbadania faktycznego zapotrzebowania na miejscach w utworzonych trzech „Świetlicach Środowiskowo – Terapeutycznych w Gminie Strawczyn” publikuje się na stronie internetowej Gminy Strawczyn informację o liczbie utworzonych w ramach miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu oraz formularze zgłoszeniowe w okresie trwałości projektu badając faktyczne zapotrzebowanie na kontynuacje działań przewidzianych w projekcie.
 6. Osoby zainteresowane udziałem dziecka w zajęciach świetlicowych powinny wypełnić „Formularz zgłoszeniowy w okresie trwałości projektu” i złożyć go:
  1. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strawczynie  - ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, w godzinach pracy Ośrodka 7:30 – 15:30,
  2. pocztą na adres w/w instytucji,
  3. lub w formie czytelnego skanu na adres e-mailowy: gops@strawczyn.pl
 7. Rodzic / Opiekun prawny dziecka uczestniczącego w zajęciach świetlicowych w przypadku zainteresowania będzie miał możliwość skorzystania ze wsparcia specjalistów: socjoterapeuty, psychoterapeuty, terapeuty, specjalisty do spraw rodzin, psychologa.
 8. W przypadku zgłoszenia się chętnych Gmina Strawczyn / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie uruchomi daną świetlicę w zakresie danego zapotrzebowania.
 9. Ze świetlicy mogą skorzystać osoby kwalifikujące się do wsparcia w ramach projektu:
  1. zagrożenie wykluczeniem z powodu występowania przynajmniej 1 przesłanki  z art. 7 ustawy o pomocy społecznej,
  2. dziecko w wieku 4 – 16 lat
  3. Osoby nie spełniające w/w kryteriów dostępu nie kwalifikują się do wsparcia w ramach trwałości projektu.
 10. Proces rekrutacji osób chętnych do skorzystania ze świetlicy prowadzony jest w sposób ciągły do momentu wyczerpania się miejsc w świetlicy.

/-/ Wiesława Jarząbek
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Strawczynie

Do pobrania: Formularz zgłoszeniowy w okresie trwałości projektu 


Logo promocyjne projektu

Informacja odnośnie trwałości projektu
„Świetlice Środowiskowo – Terapeutyczne w Gminie Strawczyn”

Gmina Strawczyn / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie informuje o trwałości projektu „Świetlice Środowiskowo - Terapeutyczne w Gminie Strawczyn” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

W dniu 31.08.2023 r. dobiegła końca realizacja projektu „Świetlice Środowiskowo – Terapeutyczne w Gminie Strawczyn” w ramach którego osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Strawczyn mogły skorzystać z usług wsparcia rodziny w placówkach wsparcia dziennego. Trzy świetlice świadczyły usługi dla 45 dzieci i młodzieży oraz dla 51 rodziców w formie zajęć dla dzieci i poradnictwa specjalistycznego. Liczba utworzonych w projekcie miejsc świadczenia usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu to 50, w tym: Promnik - 15 msc, Chełmce - 15 msc, Strawczynek - 15 msc oraz pięciu specjalistów: prawnik - 1, socjoterapeuta - 1, psychoterapeuta - 1, specjalista ds IPW - 1, specjalista ds rodziny - 1.

Gmina Strawczyn / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie pomimo zakończenia projektu nie zaprzestaje realizowania w/w usług i zapewnia gotowość wykonywania świadczeń co najmniej przez okres 39 miesięcy tj. od 01.09.2023 r. do 30.11.2026 r.
Więcej informacji pod numerem telefonu : 41/ 303 80 18

/-/ Wiesława Jarząbek
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy społecznej
w Strawczynie


GOPS - Nabór kadry na potrzeby realizacji projektu Świetlice Środowiskowo-Terapeutyczne w Gminie Strawczyn

W związku z realizacją projektu Świetlice Środowiskowo-Terapeutyczne w Gminie Strawczyn, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie ogłasza nabór na następujące stanowiska:

 • Kierownik/Wychowawca świetlic środowiskowych
 • Wychowawca świetlic środowiskowych
 • GOPS - Specjalista ds rozliczeń finansowych

Więcej informacji w BIP: http://www.strawczyn.4bip.pl/index.php?idg=1&id=1014&x=12&y=4


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie
ogłasza nabór do świetlic środowiskowych

prowadzonych w ramach projektu „Świetlice Środowiskowo-Terapeutyczne w Gminie Strawczyn" realizowanego przez Gminę Strawczyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie w partnerstwie z Powiatem Kieleckim / Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Piekoszowie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

DLA KOGO:
Projekt przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży, od 6 do 16 roku życia, zamieszkujących na terenie Gminy Strawczyn, którzy są z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Oznacza to, że przyjmujemy dzieci i młodzież:

 • z niepełnosprawnościami,
 • z rodzin korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
 • przebywające w pieczy zastępczej oraz z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • z rodzin potrzebujących wsparcia- korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
 • z rodzin kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej z powodów:
  • ubóstwa,
  • sieroctwa,
  • bezrobocia,
  • niepełnosprawności,
  • przemocy, alkoholizmu, itp.,
  • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
  • wielodzietności,
  • bycia rodziną niepełną,
  • zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej,
  • klęski żywiołowej.

Logo promocyjne projektu

Gmina Strawczyn / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie
w partnerstwie z Powiatem Kieleckim / Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Piekoszowie
od 1 czerwca 2020 r. rozpoczęli realizację projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn.: „ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWO-TERAPEUTYCZNE W GMINIE STRAWCZYN”

Celem projektu jest rozwój i poprawa jakości usług społecznych dla 96 osób (60 K i 36 M) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie Gminy Strawczyn, od. 01.06.20 do 31.05.23 r., poprzez utworzenie i funkcjonowanie świetlic środowiskowo-socjoterapeutycznych w miejscowościach Promnik, Strawczynek i Chełmce.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 396 088,80 zł. Wkład własny: 125 000,00 zł.

Projekt przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży, od 6 do 16 roku życia, zamieszkujących na terenie Gminy Strawczyn, którzy są z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Utworzone zostaną trzy świetlice środowiskowe w siedzibach świetlic wiejskich w miejscowościach: Promnik, Strawczynek, Chełmce.

W świetlicach prowadzone będą dla dzieci następujace zajęcia: plastyczne, taneczne, wokalne, teatralne, dziennikarskie, sportowe, języka angielskiego, matematyczne, korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia indywidualne psychoterapeutyczne i socjoterapeutyczne, logopedyczne.

Zorganizowane zostaną wyjazdy edukacyjne do Kielce, Sandomierza, Pacanowa i Chęcin, oraz dwudniowe turnusy socjoterapeutyczne.

Ponadto, opiekunowie będą pomagać dzieciom w odrabianiu lekcji i organizować im czas wolny na świetlicach.

Więcej informacji można uzyskać osobiście, w GOPS w Strawczynie lub telefonicznie: 41 3038018.