Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Świetlice Środowiskowo-Terapeutyczne w Gminie Strawczyn

Logo promocyjne projektu

Procedura monitorowania utrzymania efektów projektu pn. „Świetlice Środowiskowo – Terapeutyczne w Gminie Strawczyn”
 1. Niniejsza procedura określa zasady weryfikowania i monitorowania efektów projektu pn. „Świetlice Środowiskowo – Terapeutyczne w Gminie Strawczyn” realizowanego przez Gminę Strawczyn / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe).
 2. W ramach trwałości Gmina Strawczyn jako Beneficjent oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie jako Realizator projektu zadeklarowali we wniosku o dofinansowanie i umowie o dofinansowanie zachowanie trwałości rozumianej jako instytucjonalną gotowość do świadczenia usług poprzez utrzymanie utworzonych miejsc w ramach projektu miejsc w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu zapotrzebowaniu na tego typu usługi co najmniej przez okres 39 miesięcy. Koszty związane z utrzymaniem miejsc pokrywane będą z budżetu Gminy Strawczyn.
 3. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu przez okres równoważny z okresem realizacji projektu wynosi 50, w tym: Promnik - 15 msc, Chełmce - 15 msc, Strawczynek - 15 msc oraz pięciu specjalistów: prawnik - 1, socjoterapeuta - 1, psychoterapeuta - 1, specjalista ds IPW - 1, specjalista ds rodziny - 1.
 4. Trwałość w stosunku do zakupionych środków trwałych oraz cross-financingu wyniesie co najmniej 5 lat.
 5. W celu zbadania faktycznego zapotrzebowania na miejscach w utworzonych trzech „Świetlicach Środowiskowo – Terapeutycznych w Gminie Strawczyn” publikuje się na stronie internetowej Gminy Strawczyn informację o liczbie utworzonych w ramach miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu oraz formularze zgłoszeniowe w okresie trwałości projektu badając faktyczne zapotrzebowanie na kontynuacje działań przewidzianych w projekcie.
 6. Osoby zainteresowane udziałem dziecka w zajęciach świetlicowych powinny wypełnić „Formularz zgłoszeniowy w okresie trwałości projektu” i złożyć go:
  1. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strawczynie  - ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, w godzinach pracy Ośrodka 7:30 – 15:30,
  2. pocztą na adres w/w instytucji,
  3. lub w formie czytelnego skanu na adres e-mailowy: gops@strawczyn.pl
 7. Rodzic / Opiekun prawny dziecka uczestniczącego w zajęciach świetlicowych w przypadku zainteresowania będzie miał możliwość skorzystania ze wsparcia specjalistów: socjoterapeuty, psychoterapeuty, terapeuty, specjalisty do spraw rodzin, psychologa.
 8. W przypadku zgłoszenia się chętnych Gmina Strawczyn / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie uruchomi daną świetlicę w zakresie danego zapotrzebowania.
 9. Ze świetlicy mogą skorzystać osoby kwalifikujące się do wsparcia w ramach projektu:
  1. zagrożenie wykluczeniem z powodu występowania przynajmniej 1 przesłanki  z art. 7 ustawy o pomocy społecznej,
  2. dziecko w wieku 4 – 16 lat
  3. Osoby nie spełniające w/w kryteriów dostępu nie kwalifikują się do wsparcia w ramach trwałości projektu.
 10. Proces rekrutacji osób chętnych do skorzystania ze świetlicy prowadzony jest w sposób ciągły do momentu wyczerpania się miejsc w świetlicy.

/-/ Wiesława Jarząbek
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Strawczynie

Do pobrania: Formularz zgłoszeniowy w okresie trwałości projektu 


Logo promocyjne projektu

Informacja odnośnie trwałości projektu
„Świetlice Środowiskowo – Terapeutyczne w Gminie Strawczyn”

Gmina Strawczyn / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie informuje o trwałości projektu „Świetlice Środowiskowo - Terapeutyczne w Gminie Strawczyn” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

W dniu 31.08.2023 r. dobiegła końca realizacja projektu „Świetlice Środowiskowo – Terapeutyczne w Gminie Strawczyn” w ramach którego osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Strawczyn mogły skorzystać z usług wsparcia rodziny w placówkach wsparcia dziennego. Trzy świetlice świadczyły usługi dla 45 dzieci i młodzieży oraz dla 51 rodziców w formie zajęć dla dzieci i poradnictwa specjalistycznego. Liczba utworzonych w projekcie miejsc świadczenia usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu to 50, w tym: Promnik - 15 msc, Chełmce - 15 msc, Strawczynek - 15 msc oraz pięciu specjalistów: prawnik - 1, socjoterapeuta - 1, psychoterapeuta - 1, specjalista ds IPW - 1, specjalista ds rodziny - 1.

Gmina Strawczyn / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie pomimo zakończenia projektu nie zaprzestaje realizowania w/w usług i zapewnia gotowość wykonywania świadczeń co najmniej przez okres 39 miesięcy tj. od 01.09.2023 r. do 30.11.2026 r.
Więcej informacji pod numerem telefonu : 41/ 303 80 18

/-/ Wiesława Jarząbek
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy społecznej
w Strawczynie


GOPS - Nabór kadry na potrzeby realizacji projektu Świetlice Środowiskowo-Terapeutyczne w Gminie Strawczyn

W związku z realizacją projektu Świetlice Środowiskowo-Terapeutyczne w Gminie Strawczyn, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie ogłasza nabór na następujące stanowiska:

 • Kierownik/Wychowawca świetlic środowiskowych
 • Wychowawca świetlic środowiskowych
 • GOPS - Specjalista ds rozliczeń finansowych

Więcej informacji w BIP: http://www.strawczyn.4bip.pl/index.php?idg=1&id=1014&x=12&y=4


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie
ogłasza nabór do świetlic środowiskowych

prowadzonych w ramach projektu „Świetlice Środowiskowo-Terapeutyczne w Gminie Strawczyn" realizowanego przez Gminę Strawczyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie w partnerstwie z Powiatem Kieleckim / Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Piekoszowie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

DLA KOGO:
Projekt przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży, od 6 do 16 roku życia, zamieszkujących na terenie Gminy Strawczyn, którzy są z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Oznacza to, że przyjmujemy dzieci i młodzież:

 • z niepełnosprawnościami,
 • z rodzin korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
 • przebywające w pieczy zastępczej oraz z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • z rodzin potrzebujących wsparcia- korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
 • z rodzin kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej z powodów:
  • ubóstwa,
  • sieroctwa,
  • bezrobocia,
  • niepełnosprawności,
  • przemocy, alkoholizmu, itp.,
  • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
  • wielodzietności,
  • bycia rodziną niepełną,
  • zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej,
  • klęski żywiołowej.

Logo promocyjne projektu

Gmina Strawczyn / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie
w partnerstwie z Powiatem Kieleckim / Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Piekoszowie
od 1 czerwca 2020 r. rozpoczęli realizację projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn.: „ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWO-TERAPEUTYCZNE W GMINIE STRAWCZYN”

Celem projektu jest rozwój i poprawa jakości usług społecznych dla 96 osób (60 K i 36 M) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie Gminy Strawczyn, od. 01.06.20 do 31.05.23 r., poprzez utworzenie i funkcjonowanie świetlic środowiskowo-socjoterapeutycznych w miejscowościach Promnik, Strawczynek i Chełmce.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 396 088,80 zł. Wkład własny: 125 000,00 zł.

Projekt przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży, od 6 do 16 roku życia, zamieszkujących na terenie Gminy Strawczyn, którzy są z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Utworzone zostaną trzy świetlice środowiskowe w siedzibach świetlic wiejskich w miejscowościach: Promnik, Strawczynek, Chełmce.

W świetlicach prowadzone będą dla dzieci następujace zajęcia: plastyczne, taneczne, wokalne, teatralne, dziennikarskie, sportowe, języka angielskiego, matematyczne, korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia indywidualne psychoterapeutyczne i socjoterapeutyczne, logopedyczne.

Zorganizowane zostaną wyjazdy edukacyjne do Kielce, Sandomierza, Pacanowa i Chęcin, oraz dwudniowe turnusy socjoterapeutyczne.

Ponadto, opiekunowie będą pomagać dzieciom w odrabianiu lekcji i organizować im czas wolny na świetlicach.

Więcej informacji można uzyskać osobiście, w GOPS w Strawczynie lub telefonicznie: 41 3038018.


DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.