Logo Gminy Strawczyn

Cyfrowa Gmina

Logo Funduszy Europejskich, Flaga Polski, Flaga Unii Europejskiej

 

Projekt realizowany na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 3741/2/2021 „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Celem realizacji projektu jest podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa i możliwości pracy zdalnej w Urzędzie Gminy w Strawczynie poprzez rozwój i doposażenie infrastruktury teleinformatycznej oraz szkolenia pracowników.

Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie potencjału cyfrowego Gminy Strawczyn.
Efekt realizacji projektu zostanie zachowany i utrzymany przez min. 2 lata od zakończenia projektu zgodnie z zapisami regulaminu konkursu.

Projekt jest zgodny z założeniami celu V. osi „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia-REACT –EU”, POPC, Cyfrowa Gmina poprzez zwiększenie zdolności samorządu w zakresie realizacji zadań publicznych, w tym pracy i nauki zdalnej, wzmocnienie odporności na zagrożenia, w tym sytuację pandemiczną.

Termin realizacji projektu jest zgodny z założeniami regulaminu konkursu i będzie obejmował 18 miesięcy od zawarcia umowy powierzenia grantu nie później niż do 30.09.2023r.

Wartość projektu: 328.920 zł

Dofinansowanie: 100 %