Logo Gminy Strawczyn

Bezpieczne przejścia dla pieszych w Gminie Strawczyn

Bezpieczne przejścia dla pieszych w Gminie Strawczyn

Gmina Strawczyn zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Bezpieczne przejścia dla pieszych w Gminie Strawczyn.” Cel projektu to ograniczenie liczby zdarzeń drogowych z udziałem pieszych oraz zmniejszenie ilości osób zabitych i rannych w wyniku tych zdarzeń.

Dofinansowanie projektu z UE to: 99 608,14 zł

W ramach projektu doposażono 9 przejść  dla pieszych zgodnie z opracowana stałą organizacją ruchu. Wykonano grubowarstwowe oznakowania poziome w kolorze czerwono-białym, zamontowano również oznakowanie pionowe wraz z radarowymi wyświetlaczami prędkości o zasilaniu solarnym w ilości 9 szt.

Zadanie zrealizowano na podstawie umowy dofinansowania, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Przedmiotem niniejszego projektu było doposażenie najbardziej newralgicznych przejść dla pieszych zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich na terenie gminy Strawczyn w msc. Strawczynek, Strawczyn, Promnik i Ruda Strawczyńska oraz w ciągu drogi powiatowej 0487T w msc Niedźwiedź i Oblęgorek. W ramach robót wykonano:

1.    Doposażenie istniejącego przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 748 ul. Żeromskiego w msc. Strawczyn (w okolicy szkoły):

 • oznakowanie poziome grubowarstwowe przejścia dla pieszych w kolorze czerwono -białym.

2.    Doposażenie istniejącego przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 748 ul. Żeromskiego w msc. Strawczyn (w okolicy sklepu):

 • montaż radarowego wyświetlacza prędkości.

3.    Doposażenie istniejącego przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 748 ul. Wojewódzka w msc. Strawczynek (w okolicy skrzyżowania z ul. Turystyczną i ul. Graniczną):

 • montaż radarowego wyświetlacza prędkości.

4.    Doposażenie istniejącego przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 786 w msc. Ruda Strawczyńska (w okolicy szkoły):

 • oznakowanie poziome grubowarstwowe przejścia dla pieszych w kolorze czerwono -białym,
 • montaż radarowego wyświetlacza prędkości.

5.    Doposażenie istniejącego przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 786 ul. Kielecka w msc. Promnik (w okolicy ul. Piaskowej):

 • montaż radarowego wyświetlacza prędkości.

6.    Doposażenie istniejącego przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 786 ul. Kielecka w msc. Promnik (w okolicy ul. Św. Tekli i ul. Szkolnej):

 • oznakowanie poziome grubowarstwowe w kolorze czerwono -białym,
 • montaż znaków na tle fluorescencyjnym.

7.    Doposażenie istniejącego przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 786 ul. Kielecka w msc. Promnik (w okolicy ul. Wolnej):

 • montaż radarowego wyświetlacza prędkości.

8.    Doposażenie istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0487T w msc. Niedźwiedź:

 • oznakowanie poziome grubowarstwowe w kolorze czerwono -białym,
 • montaż radarowych wyświetlaczy prędkości.

9.    Doposażenie istniejącego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0487T w msc. Oblęgorek ul. Gimnazjalna (koło szkoły):

 • montaż oznakowania pionowego,
 • montaż radarowych wyświetlaczy prędkości.

Celem projektu jest ograniczenie liczby zdarzeń drogowych z udziałem pieszych oraz zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych (w 2020 r. jedna osoba) i rannych (8 osób) w wyniku tych zdarzeń. Uspokojenie ruchu i wprowadzenie większej ostrożności, zarówno kierujących jak i pieszych w obrębie zmodernizowanych przejść, wpłynie w znaczny sposób na poprawę bezpieczeństwa na terenie gminy.


Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

FE_POIS_poziom_pl-1_rgb 

Gmina Strawczyn, jako beneficjent projektu współfinansowanego w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, Oś priorytetowa III: Rozwój sieci drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, pn. „Bezpieczne przejścia dla pieszych w Gminie Strawczyn”
Umowa o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0262/22-00

Informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą i stanowi narzędzie informacyjne umożliwiające przekazywanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pomocą poniższych narzędzi:

 1. adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl
 2. https://nieprawidlowosci.mfipr.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC

 


 

Bezpieczne_przejscia_dla_pieszych