Logo Gminy Strawczyn
Powróć do: Gospodarka odpadami

Zawiadomienie o zmianie metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 lipca 2023 roku

Szanowni Mieszkańcy Gminy Strawczyn!

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2519 ze zm.) Wójt Gminy Strawczyn zawiadamia, że Rada Gminy w Strawczynie uchwałą Nr LX/489/2023 z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2023 r. poz. 2653) dokonała zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

WAŻNE: Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022r., poz. 2519 ze zm.), każdy mieszkaniec jest zobowiązany do selektywnego zbierania odpadów komunalnych!

Zgodnie z powyższą uchwałą od 1 lipca 2023 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

  1. 20,50 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
  2. 17,50 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli bioodpady są kompostowane w kompostowniku przydomowym.
  3. 41,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów. Wysokość opłaty podwyższonej określa Wójt w drodze decyzji za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji.

Terminy wnoszenia opłat nie uległy zmianie:

  • za I kwartał w terminie do 15 marca każdego roku,
  • za II kwartał w terminie do 15 maja każdego roku,
  • za III kwartał w terminie do 15 września każdego roku,
  • za IV kwartał w terminie do 15 listopada każdego roku.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się na wygenerowany indywidualny numer rachunku Klienta lub rachunek bankowy Gminy Strawczyn: 84 8499 0008 0300 0026 2000 0094.

Zgodnie z art. 51, art. 53 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2023r. poz.180 ze zm.), nieterminowe regulowanie należności obciążone będzie odsetkami za zwłokę. W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podanej w niniejszym zawiadomieniu lub wpłacenia w niepełnej wysokości, niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a §1 pkt 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Z 2023 r. poz. 556 ze zm.)