Logo Gminy Strawczyn

Surowce mineralne

Na terenie Gminy znajdują się liczne kopaliny. Oto ich przegląd:

Dolomity. Skały środkowego dewonu, które budują Górę Zachetną w Chełmcach. Po przeróbce technologicznej mogą stanowić "czarny marmur"; wapienie dolomityczne są też dobrym surowcem do produkcji kruszywa. Zasoby tego surowca szacowane są na około 1573 tysięcy ton.
Piaskowce. Znajdują się w masywie Góry Kuźniackiej, Perzowej, Sieniowskiej i Baraniej, wzgórz należących do Pasma Oblęgorskiego, a także w Chełmcach. Te wiśniowe, rzadziej żółte piaskowce triasowe, podobne są do znanego piaskowca tumlińskiego. Wykazują one pełną przydatność do produkcji bloków i płyt. Jednak względu ochrony środowiska nie pozwalają na ich permanetną eksploatację.

Wapienie. Powstały w okresie triasu i znajdują się na terenie wsi Strawczynek i w rejonie przysiółka Góra oraz pomiędzy Promnikiem a Rudą Strawczyńską. Nadają się do wykorzystania w budownictwie i drogownictwie.

Surowce ilaste. Są reprezentowane przez iły triasowe, gliny i lessy zaglinione. Iły triasowe triasu dolnego odsłaniają się w Paśmie Oblęgorskim, towarzyszą im piaskowce. Nie były one dotychczas eksploatowane. Gliny zwałowe były wydobywane w Kuźniakach i stosowano je w hutnictwie wielkopiecowym. Lessy stanowią odrębną grupę skał ilastych. Występują one we wschodniej części Pasma Oblęgorskiego. Są one w znacznej części zaglinione i nadają się do produkcji kruszyw, np.: cegły pełnej. Także i ten surowiec nie był eksploatowany ze względów ochrony środowiska, bowiem znajduje się na terenie parku krajobrazowego.

Kruszywo naturalne. Reprezentowane jest na obszarze całej Gminy przez różnego rodzaju piaski. Badania potwierdziły ich przydatność dla potrzeb budownictwa ogólnego i drogownictwa. Są one eksploatowane ze złoża "Strawczyn", którego zasoby wynoszą około 74 tys. ton. Złoże jest dobrej jakości i ma korzystną do eksploatacji miąższość.

Baryt. Występuje w rejonie Strawczynka i Huciska. Dotychczas udokumentowano złoża Strawczynek I o zasobach 109,5 tys. ton i Strawczynek II o zasobach 1573 tysiące ton. Eksploatowany do 1957 roku.

Obecnie nie prowadzi się w Gminie przemysłowej eksploatacji surowców mineralnych. Decydują o tym m.in. względy ochrony środowiska, niskie parametry geologiczno-górnicze, a nade wszystko brak lokalnego popytu na surowce skalne.