Logo Gminy Strawczyn
Powróć do: Gospodarka odpadami

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
zlokalizowany w miejscowości Korczyn 39D (przy nowej oczyszczalni ścieków w Korczynie), 26-067 Strawczyn

będzie czynny od 26 marca 2021 r. w każdy wtorek i piątek w godzinach 7.30 – 15.30

Telefon: 603 545 487


REGULAMIN
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Korczynie

§ 1.

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanego dalej PSZOK, zlokalizowanego w msc. Korczyn 39D, na działce oznaczonej nr ewid. 616/1, obręb Korczyn.
 2. PSZOK prowadzony jest przez Gminę Strawczyn.

§ 2.

 1. Odpady do PSZOK należy dostarczyć własnym transportem.
 2. Przyjęcia odpadów dokonuje pracownik obsługujący PSZOK.
 3. Przyjęcie odpadów przebiega według następującej procedury:
  1. zgłoszenie pracownikowi obsługującemu PSZOK, rodzaju odpadu, według asortymentu ich dostarczenia;
  2. sprawdzenie rodzaju dostarczonych odpadów;
  3. potwierdzenie przyjęcia odpadów do PSZOK z uwzględnieniem następujących danych: data przyjęcia odpadów, kod i waga/ilość odpadów, imię i nazwisko oraz adres nieruchomości, z której pochodzą odpady, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
  4. Osoby dostarczające odpady do PSZOK, powinny złożyć oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu o wyrażeniu/nie wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Odmowa wyrażenia zgody na ich przetwarzanie jest równoznaczna z brakiem możliwości pozostawienia odpadów w PSZOK.
  5. rozładunek odpadów w miejscu wskazanym przez pracownika obsługującego PSZOK.

§ 3.

 1. PSZOK służy do odbioru odpadów selektywnie zebranych z wszystkich nieruchomości zamieszkałych objętych systemem zbiórki przez Gminę.
 2. PSZOK przyjmuje odpady selektywnie zebrane takie jak:
  1. Przeterminowane leki i chemikalia;
  2. Zużyte baterie i akumulatory;
  3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
  4. Meble i inne odpady wielkogabarytowe;
  5. Zużyte opony samochodowe z pojazdów osobowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony – limit do 8 szt rocznie od posiadanej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  6. Odpady ulegające biodegradacji;
  7. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;
  8. Papier i tektura;
  9. Tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, metale i opakowania wielomateriałowe;
  10. Szkło;
  11. Popiół;
  12. Odpady wytworzone podczas iniekcji domowych (zużyte igły i strzykawki);
  13. Odzież i tekstylia.
 3. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie wyżej wymienione odpady z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
 4. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów.
 5. Każdy korzystający z PSZOK zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.


§ 4.

Osoby przebywające na terenie PSZOK są zobowiązane do:

 1. przestrzegania zaleceń pracownika obsługującego PSZOK;
 2. parkowania w oznaczonych lub wskazanych przez pracownika obsługującego PSZOK miejscach;
 3.  przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym stosowania bezwzględnego zakazu palenia i używania innych źródeł ognia.

§ 5. 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest czynny we wtorek i piątek w godzinach 7:30 – 15:30 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

§ 6.

Odpady wymienione w § 3 ust. 2 gromadzone są selektywnie, w wyznaczonych miejscach w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska.

§ 7.

 1. PSZOK przyjmuje tylko odpady od mieszkańców Gminy Strawczyn.
 2. Do PSZOK nie będą przyjmowane odpady pochodzące z nieruchomości niezamieszkałych.
 3. Na teren PSZOK nie będą przyjmowane odpady inne niż wymienione w § 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

§ 8. 

Pracownik obsługujący PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów:

 1. których rodzaj, ilość lub sposób dostarczenia wskazuje na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe;
 2. zanieczyszczonych innymi frakcjami odpadów w sposób uniemożliwiający kwalifikację odpadów;
 3. gdy dostarczone frakcje odpadów są zmieszane;
 4. nieprawidłowo zabezpieczonych oraz w opakowaniach cieknących, a także nieoznaczonych, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiety);
 5. których przyjęcie byłoby sprzeczne z przepisami prawa lub mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi lub jeżeli nie spełniają one wymogów określonych w niniejszym regulaminie;
 6. niekompletnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych tzn. takich z których zdementowano części;
 7. niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;
 8. budowlanych i rozbiórkowych zawierających azbest, papę, smołę, płynnych, szlamowych itp.;
 9. w przypadku odmowy okazania dowodu tożsamości – zapis uchylony
 10. w przypadku odmowy podania przez dostawcę odpadu, danych, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 3);
 11. w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia ludzi;
 12. gdy jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 9.

 1. Pracownik obsługujący PSZOK nie dokonuje rozładunku dostarczonych odpadów, a jedynie wskazuje miejsce gdzie należy złożyć przywiezione odpady.
 2. Pracownik obsługujący PSZOK zobowiązany jest prowadzić ewidencję: rodzaju i ilości przyjmowanych odpadów oraz adresów nieruchomości, na których powstały odpady dostarczone do PSZOK.

§ 10.

Regulamin korzystania z PSZOK dostępny jest w siedzibie Punktu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Strawczyn.