Logo Gminy Strawczyn
Powróć do: Senior+

Program Wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025 edycja 2021

senior+_logo

Plakat-informacyjny-Senior-

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie przystąpił do realizacji Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025  edycja 2021 jest on finansowany ze środków z budżetu państwa. Z pobytu w ośrodku wsparcia dziennego Klub Senior+ w Oblęgorze korzysta 15 osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ z terenu gminy Strawczyn.

Wartość otrzymanego dofinansowania na realizację Programu wynosi: 31 958,12 zł.

Całkowita wartość: 71 816, 00 zł.

Termin realizacji: do 31 grudnia 2021 r.

Grupą docelową są: osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+, zamieszkujące teren gminy Strawczyn, osoby samotne, po kryzysach, których uczestnictwo w programie ma zapobiec wykluczeniu społecznemu.

Głównym celem Programu jest:  zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.


W trakcie realizacji programu beneficjenci będą mogli korzystać z:

  • zajęć ruchowych i rehabilitacyjnych
  • zajęć rękodzieła
  • warsztatach manualnych i plastyczno- artystycznych
  • zajęć z zakresu komunikacji, relacji, postaw
  • zajęciach prozdrowotnych
  • zajęciach socjalnych związanych z wolontariatem oraz integracją międzypokeleniową
  • zajęciach edukacyjnych
  • zajęciach wokalnych

Efektem realizacji projektu będzie: zniwelowanie poczucia osamotnienia, wzmocnienie aktywności społecznej i obywatelskiej, zmniejszenie liczby osób nie objętych systemem wsparcia dla osób starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez samotne zamieszkiwanie na terenie gminy Strawczyn.