Logo Gminy Strawczyn
Powróć do: Informacje ogólne

Charakterystyka

LOKALIZACJA

Gmina Strawczyn położona jest w środkowej części Województwa Świętokrzyskiego, a w zachodniej części Gór Świętokrzyskich. Należy do Powiatu kieleckiego i oddalona jest od miasta wojewódzkiego Kielce w odległości 20 km przy trasie wojewódzkiej Kielce - Częstochowa.

Powierzchnia Gminy wynosi 8.626 ha z czego 21,6% stanowią lasy, a liczba ludności to 11.170 mieszkańców (stan na dzień 31.12.2022r.).

Północna część Gminy Strawczyn wchodzi w obręb Suchedniowsko - Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny. Park ten jest największym kompleksem leśnym, znajdującym się na obszarze Gór Świętokrzyskich. W jego skład i strefę ochronną wchodzą sołectwa: Hucisko, część Oblęgora oraz północne granice Kuźniaków i Oblęgorka. Otulinę Parku tworzą pozostałe obszary sołectw: Chełmce, Strawczynek, Strawczyn, Ruda Strawczyńska.

Łączna powierzchnia terenów objętych ochroną stanowi około 73% powierzchni Gminy. Szczególnymi miejscami podlegającymi ochronie przyrodniczej są dwa rezerwaty tj. "Perzowa Góra" i "Barania Góra", a także 3 pomniki przyrody nieożywionej : 

 • nisza skalna z kaplicą Św. Rozalii na "Perzowej Górze",
 • usypisko głazów i blok skalny na południowym zboczu Góry Kuźniackiej,
 • odsłonięcie geologiczne po byłej kopalni barytu w Strawczynku.

Na terenie Gminy znajdują się wzniesienia wchodzące w skład zachodniej części Gór Świętokrzyskich, są nimi:

 • Góra Kuźnicka - 303,5m n.p.m.
 • Góra Perzowa - 395m n.p.m.
 • Góra Sieniawska - 448,8m n.p.m.
 • Góra Widoma - 392,3m n.p.m.
 • Góra Barania - 339m n.p.m.
 • Góra Zachetna - 324,4m n.p.m.

Oprócz walorów przyrodniczych na terenie Gminy Strawczyn można zwiedzić atrakcyjne miejsca turystyczne, takie jak: Muzeum Henryka Sienkiewicza z zespołem parkowym w Oblęgorku, Muzeum Kowalstwa Artystycznego A. i St. Moćko, zabytkowe kościoły w Strawczynie i Chełmcach, Zbór Ariański w Chełmcach, Młyn Wodny w Bugaju, pozostałość pieca hutniczego w Kuźniakach, kapliczkę Św. Rozalii na Perzowej Górze.
Bliskość Gminy do miasta wojewódzkiego oraz przebiegające drogi główne zapewniają dobrą komunikację dla wszystkich zainteresowanych, chcących spędzić miło czas w gościnnych terenach Gminy Strawczyn.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA GMINY

Komunikacja. W układzie podstawowym na terenie Gminy przebiegają drogi wojewódzkie, powiatowe oraz gminne. Przez obszar Gminy Strawczyn przebiegają dwa odcinki dróg wojewódzkich (Nr 748 i 786) o łącznej długości około 17 km. Natomiast odcinków dróg powiatowych zlokalizowanych jest 10 o łącznej długości 45 km. Stan techniczny dróg tej kategorii jest dobry. Wewnątrz Gminy układ komunikacyjny tworzą 121 odcinki dróg gminnych o łącznej długości 134 km, z czego 60,5 km to drogi zmodernizowane poprzez położenie nawierzchni asfaltowej.

Oświetlenie uliczne.
W ciągu ostatnich lat, Gmina budowała i modernizowała sieci oświetlenia ulicznego na całym obszarze. Obecnie na terenie Gminy zamontowanych jest około 1890 sztuk opraw oświetleniowych.

Sieć wodno-kanalizacyjna.
Teren Gminy Strawczyn jest zwodociągowany w całości. Sieć wodociągowa liczy 146,2 km długości i 2513 przyłączy. W ramach infrastruktury wodociągowej istnieją 3 hydrofornie (Ruda Strawczyńska, Strawczyn, Oblęgorek) z ujęciami wody typu studnie głębinowe i źródła powierzchniowe, a także 6 przepompowni różnego typu.

Na terenie gminy istnieje mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Strawczynie  o wydajności 1000m3/dobę. Długość sieci kanalizacji sanitarnej na 31.12.2014 rok wynosiła:147,96 km.  Liczba przyłączy  kanalizacyjnych wynosi : 2018 szt.  Konserwacją i obsługą bieżącą sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej.

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

Oświata.
Na terenie Gminy funkcjonuje 6 szkół podstawowych (w Chełmcach, Korczynie, Niedźwiedziu, Oblęgorku, Promniku i Rudzie Strawczyńskiej), 1 zespół placówek oświatowych (w Strawczynie) oraz dwa przedszkola (w Promniku i Strawczynie).

Służba zdrowia.
Służbą zdrowia zajmuje się samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej, który sprawuje nadzór nad dwoma Ośrodkami Zdrowia w Strawczynie i Oblęgorku. Ośrodek Zdrowia Strawczyn świadczy usługi mieszkańcom sołectw: Strawczyn, Strawczynek, Promnik, Ruda Strawczyńska, Hucisko, Małogoskie, Korczyn, Kuźniaki (łącznie około 6 tys osób).

Ośrodek Zdrowia w Oblęgorku obejmuje swą działalnością sołectwa: Oblęgorek, Oblęgór, Niedźwiedź, Chełmce (łącznie leczy ok. 3.500 osób).

Personel Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej to:

 • lekarze medycyny
 • stomatolodzy
 • laborantka
 • pielęgniarki
 • higienistka szkolna
 • ginekolog

Pomoc społeczna.
Na terenie Gminy funkcjonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, gdzie 6 osobowy personel zajmuje się sprawami opieki społecznej mieszkańców Gminy.

Kultura.
Życie kulturalne organizowane jest w Samorządowym Centrum Kultury i Sportu oraz świetlicach wiejskich, tj.: Strawczyn, Strawczynek Promnik, Oblęgór, Hucisko, Chełmce (zobacz dział historia).

Bezpieczeństwo.
Nad bezpieczeństwem mieszkańców Gminy Strawczyn czuwa XVII Sekcja Komendy Miejskiej z siedzibą w Strawczynie, a także jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Strawczynie, Promniku, Hucisku, Oblęgorku, Chełmcach i Strawczynku.