Logo Gminy Strawczyn
Powróć do: Door to Door

Trwałość projektu

logo_FundUE-RP-UE 

Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych

INFORMACJA

W ramach zrealizowanego projektu graniowego pn. Wsparcie Gminy Strawczyn w zakresie realizacji „usług door-to-door" w ramach projektu pn. Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych", realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Projekt PFRON), Gmina Strawczyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie informuje o zachowaniu trwałości usługi transportowej door-to-door na terenie Gminy Strawczyn dla osób mających problem z mobilnością w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
/-/ Wiesława Jarząbek

pfron_logo