W związku z nowelizacją ustawy o dodatku węglowym informujemy, że istnieje możliwość przyznania dodatku węglowego gospodarstwom domowym z zamieszkującym pod tym samym adresem. 

myśl nowych przepisów, gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i jeżeli podjęte zostały kroki formalne, prowadzące do nadania odrębnego adresu miejsca zamieszkania, a do 30 listopada nie jest możliwe ustalenie dla nich odrębnego adresu to dodatek węglowy przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku wywiadu środowiskowego ustalono zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych. W związku z powyższym osoby, których dotychczas złożone wnioski pozostały bez rozpatrzenia, mogą ponownie złożyć wniosek o wypłatę dodatku węglowego.

Wnioski można składać do dnia 30 listopada 2022 r.