Flaga i godło RP. Plakat Opieka wytchnieniowa


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie przystąpił do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 jest on finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Udział w programie osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów jest całkowicie nieodpłatny. Ze wsparcia w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej skorzysta 8 osób z terenu gminy Strawczyn.

Wartość otrzymanego dofinansowania na realizację Programu wynosi: 70.992,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 70.992,00 zł

Termin realizacji: do 31 grudnia 2021 r.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad :

• dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
• osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej w czasowym odciążeniu od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację. Wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki

GOPS Strawczyn realizuje Program w formie pobytu dziennego dla 5 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym i 3 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Nieodpłatna liczba godzin w ramach świadczenia usług opieki wytchnieniowej wynosi 240 godzin w ramach pobytu dziennego przysługujący dla członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad jedną osobą niepełnosprawną.