Logo Gminy Strawczyn
Powróć do: Door to Door

Cele i efekty

logo_FundUE-RP-UE 

Gmina Strawczyn/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie od 1 stycznia 2021 r. realizuje projekt grantowy pn. Wsparcie Gminy Strawczyn w zakresie realizacji „usług door-to-door” realizowanego w ramach konkursu grantowego pn.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.

Projekt grantowy dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020., na świadczenie usługi oraz zakup samochodu w kwocie 461 479,68 zł.

Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Projekt PEFRON).

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2022 r.

W dniu 21 grudnia 2020r. Gmina Strawczyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie podpisała umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dotyczącą realizacji projektu grantowego door-to-door.

Celem projektu "Wsparcie Gminy Strawczyn w zakresie realizacji usług door-to-door" jest ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie usług indywidualnego transportu door-to-door.
Planowane przez Gminę Strawczyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej świadczenie usługi door-to-door wynika z potrzeby zapewnienia transportu najbardziej potrzebującym osobom do miejsc tj. ośrodki zdrowia/rehabilitacyjne, miejsca pracy, urzędy, ośrodki kultury.
Gmina Strawczyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia to poprzez zakup specjalistycznego busa, dostosowanego do potrzeb osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami oraz wsparcie osoby asystującej.
Dzięki transportowi door-to-door polepszą się warunki ich funkcjonowania w społeczeństwie oraz unikną wykluczenia społeczno-zawodowego, które było efektem ograniczonej mobilności.

Opis projektu: 
Zakres umożliwiający świadczenie usługi transportu door-to-door obejmuje realizację następujących działań:
1. zakup specjalistycznego samochodu dostosowanego do przewozu osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności i osób z problemami samodzielnej egzystencji; 
2. zatrudnienie personelu realizującego usługę transportowych door-to-door: kierowcy busa, asystenta osoby z niepełnosprawnością oraz dyspozytor transportu osób z niepełnosprawnością;
3. sfinansowanie bieżących kosztów związanych ze świadczeniem usługi.

Efekty projektu:

Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które oferują usługę indywidualnego transportu door-to-door dla osób z ograniczoną mobilnością: 1.

Liczba użytkowników/ użytkowniczek usług door-to-door planowana do objęcia wsparciem w projekcie grantowym (ogółem) , w tym liczba osób potrzebujących pomocy/asysty: 20.

Odsetek przejazdów w ramach usług transportowych door-to-door w celach aktywizacji społeczno-zawodowej w relacji do wszystkich przejazdów (zakładając, że niektóre osoby będą korzystały wielokrotnie z usług): 100 przejazdów miesięcznie.

pfron_logo