Logo Gminy Strawczyn

Pomoc żywnościowa

OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie Pomocna Dłoń i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie informują, że w dniach od 08.07.2024 r. do 15.07.2024 r. można ubiegać się o wydanie skierowania do uzyskania pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ – Podprogram 2023. Pomoc kierowana jest do osób i rodzin najbardziej potrzebujących spełniających kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.: 2 056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 590,00 zł dla osoby w rodzinie.

W podanym wyżej okresie można zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strawczynie w celu złożenia stosownych zaświadczeń o dochodach netto za miesiąc czerwiec 2024 r.

Z artykułów żywnościowych będą mogły skorzystać tylko osoby posiadające odpowiednie skierowanie z Ośrodka. Ogłoszenie o dacie wydawania żywności ukaże się na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy w późniejszym terminie.

Kierownik GOPS
Wiesława Jarząbek

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności