Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

KIELCE SENIOROM plakat jpg

„Kielce Seniorom. 60+ to nie wiek, to styl życia” to pionierskie w skali kraju wydarzenie o charakterze międzynarodowym skierowane do osób starszych, scalające miejską politykę pro senioralną, biznes targowy i działania służb mundurowych. Kieleckie Dni Seniora odbędą się w dniach 10-12 października i są największym zorganizowanym dotychczas w naszym mieście wydarzeniem adresowanym przede wszystkim do osób w wieku 60+.

 „Kielce Seniorom” to wydarzenie, które zostało zainicjowane przez Prezydenta Miasta Kielce, Pana Bogdana Wentę i jest współorganizowane wspólnie z Targami Kielce. Koncepcja eventu wynika z troski Prezydenta Miasta Kielce o seniorów naszego miasta, a jednocześnie jest odpowiedzią na europejskie wskaźniki demograficzne informujące o procesie starzenia się populacji naszego kontynentu. W odpowiedzi na zachodzące zmiany demograficzne Unia Europejska wprowadziła pojęcie „srebrnej gospodarki” (ang. silver economy), związane z działalnością gospodarczą ludności w wieku 50+ oraz jej wpływem na różne sektory gospodarki narodowej. Miasto Kielce nie pozostając obojętnym na statystyki demograficzne postanowiło w ramach wydarzenia „Kielce Seniorom” połączyć miejską politykę pro senioralną mającą na celu poprawę jakości życia osób starszych w naszym mieście., biznes targowy i działania służb mundurowych nakierowane na bezpieczeństwo seniorów.

W ramach wydarzenia, 10 października, na scenie zbudowanej na Rynku, Prezydent Miasta Kielce, pan Bogdan Wenta przekaże seniorom klucze do bram miasta. Tym samym nastąpi uroczyste otwarcie wydarzenia „Kielce Seniorom”, po którym rozpocznie się program artystyczny, podczas którego odbędą się: występy wokalno-taneczne, występy dzieci i seniorów ze świetlic środowiskowych czy inscenizacja znanego wszystkim wiersza pt. „Rzepka” Juliana Tuwima.

W dniu 11 października w ramach Dni Seniora odbywać się będzie „Międzynarodowa Konferencja ds. Bezpieczeństwa Seniora”. Udział w wydarzeniu potwierdzili już funkcjonariusze różnych służb  z województw ościennych, natomiast z miast Winnica i Gotha międzynarodowym partnerem merytorycznym będą oficerowie policji, straży pożarnej, straży miejskiej. Istotnym partnerem będzie odpowiednik polskiego CBPŚ z Erfurtu - stolicy landu Turyngia w Niemczech. Zaproszeni oficerowie będą dyskutować i wymieniać się informacjami o strukturze przestępczości w Europie oraz metodami działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa osób starszych. Ponadto swój udział w konferencji zapowiedzieli przedstawiciele rady seniora z partnerskiego miasta Gotha.

12 października natomiast, środek ciężkości wydarzenia przeniesiony zostanie do Targów Kielce, gdzie od godz. 10:00 trwać będą Międzynarodowe Targi Seniora. Tu na zwiedzających czeka bogata oferta produktów i usług przygotowana przez Wystawców, a także program wypełniony atrakcjami, w tym między innymi: bezpłatne badania i konsultacje, zajęcia fitness, kurs Nordic Walking, nauka tańca towarzyskiego, warsztaty, wykłady i prelekcje, pokaz mody, spotkanie z gwiazdą serialu M jak Miłość – Teresą Lipowską, występy artystyczne znanych i lubianych zespołów wokalno-tanecznych, dyskoteka   z DJ WIKĄ i wiele innych atrakcji! Ponadto, swoją ofertę przedstawią polscy i zagraniczni wystawcy reprezentujący m.in.: uzdrowiska i  sanatoria, hotele, biura podróży, domy seniora, domy opiekuńczo-lecznicze, producenci i dystrybutorzy sprzętu rehabilitacyjnego oraz nowoczesnych systemów opiekuńczo-ratunkowych, firmy z branż: medycznej, farmaceutycznej, kosmetycznej, sportowej odzieżowej.

Udział w każdym punkcie programu jest bezpłatny.

Szczegóły dotyczące wydarzenia na stronie: www.kielceseniorom.pl

Profilaktyka onkologiczna w obszarze KOF - Profilaktyczna konferencja w WDK – 30.08.2019 r.

Badz swiadoma

Na otwartą dla wszystkich konferencję „Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z terenu Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego do badań profilaktycznych” zaprasza Świętokrzyskie Centrum Onkologii wraz z partnerami – Samorządowym Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach i Samorządowym Ośrodkiem Zdrowia w Miedzianej Górze. Konferencja odbędzie się 30.08.2019 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach w godzinach 9.00-15.00.

Stowarzyszenie Regiony Nowych Szans "Vesna"
Paweł Wójcik – Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik

zapraszają na szkolenie

Sukces w sukcesji - rola samorządów terytorialnych oraz instytucji działających na obszarach wiejskich w kształtowaniu postaw umożliwiających sukcesję gospodarczą

Szkolenie przewidziane jest dla 25 osób – przedsiębiorców i rolników działających na obszarach wiejskich. Sukces w sukcesji – skuteczna sukcesja gospodarcza gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw działających na obszarach wiejskich – szkolenie będzie prowadzone w różnych formach szkoleniowych przez doświadczonego trenera. Poza nabyciem wiedzy w zakresie sukcesji gospodarczej uczestnicy podniosą swoją świadomość co do konieczności podejmowania trudnej tematyki sukcesyjnej. Wartością dodana szkolenia będzie także możliwość wymiany doświadczeń, poglądów , opinii z innymi uczestnikami. Na zaproszeniu znajduje się szczegółowy program, dane dotyczące czasu, miejsca szkolenia i dane do osób kontaktowych w gminach KOF.

Logotyp

Szanowni Państwo!

W związku z opracowywaniem Polityki Senioralnej Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020-2030 zwracamy się z prośbą o wzięcie udziału w badaniu ankietowym. W badaniu mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 60 rok życia.

Uzyskane w trakcie badania informacje posłużą do przeprowadzenia pogłębionej diagnozy sytuacji i potrzeb osób powyżej 60 roku życia zamieszkujących gminy Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, zaś w dalszej kolejności do stworzenia Polityki senioralnej Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020-2030, której zadaniem będzie poprawa jakości życia osób mających 60 i więcej lat. Ankieta jest anonimowa.

Z-ca Wójta Karol Picheta, Z-ca Skarbnika Irena Jas i przedstawiciel Wykonawcy przy podpisaniu umowyW gminie Strawczyn już pod koniec przyszłorocznych wakacji będzie można wyruszyć w niezwykłą podróż okraszoną ogromną dawką wiedzy o świecie. W Oblęgorku powstaje innowacyjna i pełna atrakcji ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza. Wartość zadania opiewa na kwotę ponad czterech milionów złotych! Dofinansowanie zewnętrzne pokryje aż 85% kosztów realizacji inwestycji.

Ścieżka będzie niepowtarzalnym w regionie miejscem z mnóstwem edukacyjnych atrakcji. Jej początek ma być umiejscowiony w centrum Oblęgorka, pomiędzy Aleją Lipową, a szkołą. Dalej poprowadzi do Muzeum Henryka Sienkiewicza, a następnie lasami Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego i obszaru Natura 2000. Ścieżka będzie ciągnęła się aż do punktu widokowego na Górze Sieniawskiej, gdzie znajduje się taras widokowy.

- Oferta turystyczno-rekreacyjna w gminie Strawczyn jest już bardzo bogata. Mamy tu Muzeum Henryka Sienkiewicza, kompleks sportowy z krytą pływalnią i przyległą infrastrukturą, czyli polami do gry w minigolfa, boiskami i kortami tenisowymi, a także kilkadziesiąt kilometrów tras rowerowych. Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza idealnie wpisuje się w tę ofertę i będzie jej doskonałym dopełnieniem – mówi Karol Picheta, zastępca wójta gminy Strawczyn.

Jest wykonawca zadania i wysokie dofinansowanie
Samorząd gminy Strawczyn zakończył już procedurę przetargową i wybrał firmę, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę na budowę ścieżki. Najniższą cenę zaproponowała firma ALBUD z Oblęgorka. Umowa opiewająca na kwotę 4 mln 137 tysięcy 975 złotych została podpisana 31 lipca. Dokument swoim podpisem sygnował zastępca wójta gminy Strawczyn Karol Picheta przy kontrasygnacie Z-cy Głównego księgowego Ireny Jas oraz właściciel firmy ALBUD Paweł Bednarczyk. Inspektorem nadzoru inwestycji będzie Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie Prosta-Projekt z Chmielnika. Ustalony koszt usługi to 12 tysięcy 976 złotych.