Logo WFOŚIGW

Informacja dotycząca realizacji zadania pn.:

"Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Strawczyn w 2018 r.”

Gmina Strawczyn realizując założenia „Programu usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu gminy Strawczyn" wykonała zadanie pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Strawczyn w 2018 r." za łączną kwotę 68 733,36 zł brutto.

Na realizację w/w zadania Gmina Strawczyn otrzymała dofinansowanie ze środków:

  • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 34 366,68 zł,
  • własne środki finansowe w kwocie 34 366,68 zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

  • demontaż pokryć dachowych zawierających azbest, transport zdemontowanych pokryć dachowych, zdeponowanie i unieszkodliwienie na składowisku odpadów – 2 415,00 m2,
  • usuwanie odpadów zawierających azbest zalegających na posesjach - transport, zdeponowanie i unieszkodliwienie na składowisku odpadów – 18 799,00 m2.