Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii

 Informujemy, że Gmina Strawczyn otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”.
Dzięki przedmiotowej dotacji w Szkole Podstawowej w Oblęgorku możliwe było utworzenie pracowni edukacyjnej . Realizacja tego zadania była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, na podstawie zawartej umowy dotacji nr 393/18 z dnia 28 czerwca 2018 r.
WFOŚiGW w Kielcach, udzielił Gminie Strawczyn dotacji w kwocie 23 981,60 zł, co stanowi 80% kosztów kwalifikowanych, z przeznaczeniem na dofinansowanie przedmiotowego programu, którego koszt całkowity rzeczywisty wyniósł 29 977,00 zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy Strawczyn.