Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w Szkole Podstawowej w gminie Strawczyn

Informujemy, że Gmina Strawczyn otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Strawczyn”. Dzięki przedmiotowej dotacji w Szkole Podstawowej w Strawczynie możliwe było utworzenie Pracowni ekologiczno-przyrodniczej.

Realizacja tego zadania była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, na podstawie zawartej umowy dotacji z dnia 17 maja 2017r.

WFOŚiGW w Kielcach, udzielił Gminie Strawczyn dotacji w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 80% kosztów kwalifikowanych, z przeznaczeniem na dofinansowanie przedmiotowego programu, którego koszt całkowity rzeczywisty wyniósł 25 496,70 zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy Strawczyn.