Najnowsze

Najnowsze wiadomości z serwisu!

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2010 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XXII/198/2020 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 17 czerwca 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2019r. poz. 2305),

zawiadamia się,

że od dnia 01.07.2020r. wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 48,00 zł od gospodarstwa, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Ogłoszenie Nr 1/2015 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


Oferowane stanowisko: ZASTĘPCA KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO (1/4 etatu)


Szczegóły w:
Ogłoszeniu


Przystąpienei do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Strawczyn

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie § 7 zarządzenia Nr 17/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 lutego 2015 r. p o d a j ę do publicznej wiadomości ?Listę kandydatów na sołtysa sołectwa KORCZYN? w wyborach zarządzonych na dzień 19 marca 2015 roku.

1.    BEDNARKIEWICZ MARIA
2.    SŁOWIŃSKA TERESA


WÓJT GMINY
/-/ TADEUSZ TKACZYK