Razem bezpieczniej

 • Razem bezpieczni - kółko hafciarskie_1
 • Odsłon: 754
 • Razem bezpieczni - kółko hafciarskie_2
 • Odsłon: 749
 • Razem bezpieczni - kółko hafciarskie_3
 • Odsłon: 750
 • Razem bezpieczni - kółko hafciarskie_4
 • Odsłon: 718
 • Razem bezpieczni - kółko hafciarskie_5
 • Odsłon: 742

Informujemy, że ulega zmianie grudniowy harmonogram dyżurów pełnionych przez Specjalistę Terapii Uzależnień.

Dyżur będzie pełniony zgodnie z poniższym harmonogramem:

15.12.2016 – godz. 11.00-15.00
19.12.2016 – godz. 14.00-18.00
20.12.2016 – godz. 9.00 - 13.00
21.12.2016 – godz. 11.00 -15.00

Razem bezpieczniej

PROJEKT
„Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży w Gminie Strawczyn”


WSPÓŁFINANSOWANY
ze środków otrzymanych od
Wojewody Świętokrzyskiego
w ramach Programu Razem Bezpieczniej
im. W. Stasiaka na lata 2016 i 2017
na podstawie Porozumienia 87/2016 z dnia 19 października 2016 r.

Przedmiotem projektu jest przede wszystkim przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży przed uzależnieniem od alkoholu, narkotyków i środków odurzających.
Spośród licznych problemów społecznych, jakie występują w naszym kraju, problemy związane z alkoholem mają szczególne znaczenie.
Konsumpcja alkoholu ma istotny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne zarówno jednostek, jak i rodzin, a jej konsekwencje dotyczą nie tylko osób pijących szkodliwie, ale wpływają na całą populację. Nadużywanie alkoholu powoduje wiele szkód społecznych, tj.: zakłócenia bezpieczeństwa publicznego, przestępczość, wypadki samochodowe, przemoc w rodzinie, ubóstwo i bezrobocie. Dlatego działania w zakresie zapobiegania problemom alkoholowym i rozwiązywania ich powinny być przedmiotem szczególnej troski ze strony organów administracji rządowej i samorządowej.

 • Koszt całkowity projektu: 100 000,00 zł,
 • dotacja Wojewody Świętokrzyskiego: 75 000,00 zł
 • wkład własny Gminy Strawczyn: 25 000,00 zł

Kontakt w ramach Projektu:
Urząd Gminy Strawczyn
41 3038002 wew. 62, 44, 45.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Projekt skierowany do:

 • osób doznających przemocy psychicznej i fizycznej,
 • osób nadużywających alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych tj. leki, narkotyki,
 • członków rodzin dotkniętych przemocą lub alkoholizmem domowników,
 • osób szukających pomocy w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach,
 • dzieci i młodzieży szkolnej
 • strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy
 • rodziców i wychowawców
 • kobiet i dziewcząt chcących nauczyć się radzić sobie ze stresem, oraz rozpoznawać sytuacje zagrożenia i sposoby ich unikania
 • pracowników UG Strawczyn i jednostek podległych

ZAPRASZAMY!!!

 

W projekcie realizujemy następujące działania:

1. Rozszerzenie działalności Punktu Konsultacyjnego w Strawczynie

Do Punktu Konsultacyjnego mogą zgłaszać się:

 • osoby doznające przemocy psychicznej i fizycznej,
 • osoby stosujące przemoc wobec członków rodziny,
 • osoby nadużywające alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych tj. leki, narkotyki,
 • członkowie rodzin dotkniętych przemocą lub alkoholizmem domowników,
 • osoby szukające pomocy w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach,
 • wszystkie osoby w sprawach pomocy dzieciom,

W punkcie dyżurują specjalista terapii uzależnień i prawnik, którzy służą bezpłatną pomocą osobom mającym problemy rodzinne, udzielą fachowych porad na tematy związane z nadużywaniem alkoholu i stosowaniem przemocy w rodzinie.
 
Dyżurujący prawnik służy pomocą w przypadkach np. egzekwowania alimentów, zaniedbań wychowawczych, skierowania na przymusowe leczenie odwykowe, znęcania się psychicznego i fizycznego nad członkami rodziny.
Od psychologa można uzyskać fachową pomoc i poradę, a także wsparcie psychiczne.

Informujemy, że w terminie 24 październik - 22 grudzień 2016r. mieszkańcy naszej gminy mogą korzystać z bezpłatnych porad:

 • Prawnika - czwartek godz 14:30-18:30, budynek Urzędu Gminy, II piętro, pok. nr 35
 • Specjalisty terapii uzależnień - poniedziałek, godz. 14-18, budynek SZOZ (Ośrodek Zdrowia) w Strawczynie, ul. Ogrodowa 2, parter, pok. nr 4.

Zapraszamy do korzystania z porad!!!!!!
 

2. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

W ramach projektu uruchamiamy Szkołę dla Rodziców i Wychowawców.
Jest to program profilaktyki uniwersalnej ukierunkowany na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli. Adresowany jest do dorosłych – nauczycieli i rodziców z terenu gm. Strawczyn.
Realizacja:40 godzin dydaktycznych (cykl dziesięciu spotkań); liczebność grupy -15 osób; metoda pracy – warsztatowa.
Program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” zgłoszony j do systemu rekomendacji przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE), został oceniony jako spełniający standardy na II poziomie jakości – Dobra praktyka. Dane na temat programu zostały opublikowane przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii na stronie www.kbpn.gov.pl w bazie programów dobrej jakości.
Tematyka zajęć obejmuje Część I - Budowanie relacji dorosły - dziecko, Część II - Wspieranie procesu budowania wzajemnych (opartych na więzi i szacunku) relacji między dziećmi oraz Część III - dla rodziców i wychowawców nastolatków uwzględniająca problemy wieku dorastania: młodzieńczy bunt, pragnienie akceptacji, potrzeba decydowania o sobie, przedwczesne zainteresowanie seksem, narkotyki, alkohol, niebezpieczeństwo mediów, cyberprzemoc.
 Zajęcia warsztatowe startują z początkiem listopada 2016 r.

 

3. Kurs samoobrony dla kobiet i dziewcząt – „Bądź Bezpieczna”

Kursy samoobrony dla kobiet i dziewcząt przeznaczony dla wszystkich pań, niezależnie od wieku i warunków fizycznych. Zajęcia nie wymagają wcześniejszego przygotowania sprawnościowego. Uczestniczki uczą się jak radzić sobie ze stresem, rozpoznają sytuacje zagrożenia i sposoby ich unikania. Ponadto Panie nabędą umiejętności obrony siebie i bliskich w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia przemocą fizyczną wywołana m.in. alkoholem i narkotykami. Celem kursu jest podniesienie poczucia bezpieczeństwa osobistego i pewności siebie.
Zajęcia odbywać się będą od 28 października 2016 r., do końca roku, w każdy piątek, w godz. 18.00-19.00 w Sali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Promniku.
Zajęcia poprowadzi Robert Karyś – Certyfikowany Instruktor Samoobrony oraz Instruktor Karate ze Świętokrzyskiego Klubu Kyokushin.

Zapraszamy wszystkie kobiety/dziewczęta, które zgłosiły swój udział w kursie!


4. Szkolenie z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

Umiejętność szybkiego i sprawnego reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia uznać należy za umiejętność kluczową dla każdego człowieka. Każdy z nas może się potencjalnie znaleźć w sytuacji gdy znajomość technik udzielania pierwszej pomocy uratuje komuś życie lub zapobiegnie pogłębieniu się doznanych przez tę osobę urazów.
Szkolenie zostanie poprowadzone przez dwóch instruktorów posiadających odpowiednią wiedzę, doświadczenie i uprawnienia do wykonywania szkoleń.
Szkolenie prowadzone będzie w takiej formie aby wszyscy uczestnicy mieli okazję w praktyczny sposób sprawdzić zdobyte umiejętności. Program zajęć uwzględni wszystkie najczęściej występujące stany zagrożenia zdrowia i życia.
 Szkoleniem zostanie objętych 200 osób w tym: dzieci i młodzież z terenu gminy, strażacy - szczególnie należący do Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, wiek 10-16 l., nauczyciele, pracownicy Urzędu Gminy i jednostek podległych/organizacyjnych, zakładu budżetowego i policjanci z komisariatu Policji w Strawczynie.
Po przeprowadzonym szkoleniu, strażacy i policjanci, którzy otrzymają zaświadczenia o odbytym szkoleniu zorganizują w szkołach dla dzieci i młodzieży pokazy pierwszego ratownictwa przedmedycznego z wykorzystaniem zakupionego w ramach projektu, sprzętu szkoleniowego.

O terminach szkoleń poinformujemy odrębnym komunikatem.


5. Tworzenie warunków i miejsc sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje do przeciwdziałania uzależnieniom na świetlicach wiejskich, w placówkach oświatowych oraz na obiektach sportowych

W ramach tego działania :
-wyposażamy 5 świetlic wiejskich działających na terenie gminy Strawczyn w sprzęt komputerowy, gry i zabawy edukacyjne, dodatkowe niezbędne wyposażenie, dzięki któremu tworzymy miejsca sprzyjające spędzaniu wolnego czasu dla dzieci i młodzieży po zajęciach szkolnych.
-organizujemy na świetlicach specjalistyczne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami psychologii dla dzieci i młodzieży
W ramach zajęć wykorzystamy innowacyjne metody edukacyjne:
-prezentacje edukacyjne z wykorzystaniem multimediów dotyczące skutków używania alkoholu i narkotyków oraz przemocy w sieci
-edukacyjny wirtualny spacer – dający uczestnikom zajęć „dotknięcia” problematycznych zagadnień
-Teoria Pokonywania Ograniczeń – szkoła pokonywania ograniczeń i stwarzania możliwości, która w przypadku problemów z alkoholem, narkotykami, przemocą daje pozytywny oddźwięk wśród uczestników.
-przeprowadzimy również z Kołami Gospodyń Wiejskich z Chełmiec i Strawczynka zajęcia dla dzieci i młodzieży związane z folklorem (szydełkowanie, robienie na drutach, sporządzanie dawnych potraw)

-organizujemy dla dzieci i młodzieży kurs Karate w ramach ciekawych zajęć pozalekcyjnych

Zajęcia odbywać się będą od 28 października 2016 r. do końca roku, w każdy piątek, w godz. 17.00-18.00 w Sali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Promniku, ul. Szkolna 10.
Zajęcia poprowadzi Robert Karyś – Certyfikowany Instruktor Samoobrony oraz Instruktor Karate ze Świętokrzyskiego Klubu Kyokushin.
Zapraszamy !!!
-przeprowadzimy Konkurs szkolny pod hasłem „Bohaterem ja”, który będzie miał na celu promowanie pozytywnych postaw społecznych wśród dzieci i młodzieży. Konkurs nagrodzi i wypromuje godne naśladowania postawy wśród dzieci i młodzieży. Najciekawsze postawy zostaną nagrodzone.

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem konkursowym, na przełomie listopada/grudnia 2016 r.

-Pokaz dla dzieci i młodzieży szkolnej elementów Pierwszej Pomocy Przedmedycznej oraz pogadanka nt. bezpieczeństwa w ruchu drogowym i Internecie.

-organizacja zajęć sportowych na Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Strawczynku (na Krytej Pływalni OLIMPIC w Strawczynie, zajęcia zręcznościowe na stadionie lekkoatletycznym skateparku oraz minigolfie, gra w tenisa stołowego i ziemnego)


6. Bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej – poprawa funkcjonalności systemu wizyjnego obiektów użyteczności publicznej – zalewu w Strawczynie oraz Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Strawczynku

W ramach tego działania rozbudujemy istniejący system monitoringu wizyjnego o dodatkowe kamery. Działanie niewątpliwie poprawi bezpieczeństwo na obiektach.

 

 • Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
 • Odsłon: 721
 • Kurs Pierwszej Pomocy dla pracowników Urzędu Gminy Strawczyn
 • Odsłon: 724
 • Narkotykom i używkom mówimy STOP
 • Odsłon: 726
 • Zajęcia w ramach projektu - Narkotyki- najlepsze wyjscie - NIE Wchodzić ...
 • Odsłon: 695