Urząd Gminy

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

Klauzula informacyjna dot. wniosków i formularzy stosowanych przez Wójta Gminy Strawczyn (o ile we wniosku nie zamieszczono innej informacji).

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Strawczyn (ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn,  telefon kontaktowy: 41 30 38 002).
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

===============================

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Gmina Strawczyn (ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn,  telefon kontaktowy: 41 30 38 002).
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

===============================

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w sprawach załatwianych milcząco

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Strawczyn z siedzibą (ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, tel. 41 303 80 02).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 poz. 506) oraz innych ustaw i przepisów regulujących wykonywanie zadań gminy. W zakresie w jakim załatwienie sprawy odbywa się w sposób milczący, podstawą przetwarzania danych osobowych są również przepisy art. 122a – 122h Kodeksu postępowania administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.; t.j. Dz. U. 2018, poz. 2096 ze zm.).
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
 9. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

rodzina500 mniejszy

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500,00 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800,00 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają również na pierwsze lub jedyne dziecko. Świadczenie będzie wypłacane do ukończenia przez dziecko 18 lat. Program nie przewiduje górnego progu dochodowego.

Wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strawczynie od 01.04.2016 r. osobiście, za pośrednictwem poczty, przez Internet E-wniosek, za pomocą platformy emp@tia https://empatia.mpips.gov.pl/

Druki dostępne są w siedzibie GOPS Strawczyn oraz w Placówkach Oświatowych w: Korczynie, Chełmcach, Rudzie Strawczyńskiej, Oblęgorku, Promniku i Niedźwiedziu. Wersję elektroniczną wniosku można pobrać ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze/

Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane od 01.04.2016 r. do 30.09.2017 r. Jeżeli wniosek zostanie założony do 30 czerwca br. to pieniądze zostaną wypłacone z wyrównaniem od kwietnia.
Informacje dotyczące Programu będzie można uzyskać pod numerem telefonu (41) 303-80-18.

 

Z dniem 01.01.2012 roku weszła w życie znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz.U. z 2005 roku Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), która w znaczny sposób zmienia dotychczasowy sposób gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie. Zgodnie z nowymi przepisami do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są zobowiązane gminy. Znowelizowana ustawa jest wdrażana etapami. Ustawodawca przewidział okresy przejściowe dla poszczególnych rozwiązań. Harmonogram wdrażania nowelizacji ustawy przedstawia się następująco:
- 1 stycznia 2012 r. ? zaczyna działać rejestr działalności regulowanej, gmina od tego dnia nie wydaje zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
- 31 kwietnia 2012 r. ? przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości będą zobowiązani złożyć pierwsze sprawozdania.
- 1 lipca 2012 r. ? sejmik województwa uchwala aktualizację wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz uchwałę w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, w której określone zostaną regiony oraz regionalne instalacje do zagospodarowania odpadów.
- 1 stycznia 2013 r. ? zaczynają obowiązywać nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Do tego czasu gminy są zobowiązane podjąć uchwały w sprawie stawek opłat, szczegółowych zasad ich ponoszenia, wzoru deklaracji i terminu złożenia pierwszych deklaracji.
- Od tego dnia powinna zacząć się kampania edukacyjno-informacyjna, mająca na celu zapoznanie właścicieli nieruchomości z obowiązkami wynikającymi z uchwał.
- 1 stycznia 2013 r. ? przedsiębiorcy, którzy przed wejściem w życie ustawy działali na podstawie zezwoleń są obowiązani uzyskać wpis do rejestru.
- 31 marca 2013 r. ? upływa termin złożenia przez gminę pierwszych sprawozdań do Marszałka Województwa.
- 1 lipca 2013 r. ? nowy system zaczyna funkcjonować ? uchwały rad gmin wchodzą w życie, gminy zaczynają pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości i w zamian zapewniają świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Do tego czasu muszą zostać rozstrzygnięte przetargi na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości i muszą być podpisane umowy między gminą, a przedsiębiorcami.


Podane powyżej daty są terminami ostatecznymi. Gminy, które będą gotowe do wcześniejszego wprowadzenia systemu, mogą wprowadzić go wcześniej.


Najważniejsze zmiany w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi będą miały miejsce w 2013 roku. Zgodnie z wymogami w/w ustawy od 01.01.2012 roku prowadzony jest rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Strawczyn. Rozpoczęto również kampanię informacyjną dotyczącą zagadnień związanych ze znowelizowana ustawą.
Wszelkie przedsięwzięcia i działania związane z powyżej przedstawionym zagadnieniem będą na bieżąco podawane do wiadomości publicznej.

 

******************************************

Pobierz ulotkę

******************************************

Regulamin korzystania z zakładki
"Zadaj pytanie Wójtowi"


1. Zakładka "Zadaj pytanie Wójtowi" powstała po to aby umożliwić oraz ułatwić mieszkańcom Gminy Strawczyn zadawanie pytań Wójtowi Gminy, dotyczących funkcjonowania oraz zadań wykonywanych przez Urząd Gminy.
2. Pytania do Wójta powinny być sformułowanie zwięźle i rzeczowo.
3. Nie będzie odpowiedzi na pytania naruszające dobra osobiste.
4. Odpowiedzi na pytania będą opublikowane po uprzednim zweryfikowaniu adresu email.
5. Autorzy serwisu zastrzegają sobie prawo do skracania pytań w przypadku obszernych opisów i komentarzy.
6. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Strawczyn (ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, telefon kontaktowy: 41 30 38 002). Dane zapisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie zgodnie z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych.

Korzystając z formularza zgadzasz się z powyższymi warunkami.

Podaj swój email:
Temat: Pytanie do wójta
Wiadomość:
Ile oczu ma człowiek? (podaj cyfrę)


Pytanie zadane dnia 2015-04-08 przez Mieszkaniec Strawczyna

Dzień dobry Panie Wójcie. Kiedy powstanie w Strawczynie przedszkole?

 

Szanowny Panie,

Urząd Gminy jest w pełni przygotowany do budowy przedszkola. Posiadamy kompletną dokumentację z pozwoleniem na budowę. Obecnie czekamy na nabór wniosków na środki pomocowe, gdyż realizacja tego zadania to duże obciążenie dla gminnego budżetu, a wedle naszej wiedzy takie inwestycje będą współfinansowane ze środków unijnych.

Przewidywany czas naboru wniosków to przełom 2015/2016 roku, realizacja zadania w mojej ocenie nastąpi w 2016 roku.


Pytanie zadane dnia 2015-04-14 przez ***

Proszę o informacje odnośnie terminu zamontowania oświetlenia ulicznego w centrum Oblęgorka, tj. na ulicy Dużej i Małej. (...).

 

Szanowny Panie,

Podczas osobistej wizyty w tut. Urzędzie oraz przeprowadzonej rozmowy w sprawie oświetlenia ulicznego ulicy Dużej i Małej w Oblęgorku poinformowałem Pana w obecności pracownika, iż w 2014r Gmina wystąpi do Zakładu Energetycznego w Kielcach o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicznego ul. Dużej i Małej w Oblęgorku. W związku z równoczesnym wystąpieniem właścicieli z ul. Spółdzielczej i Wspólnej zasilanego z tego samego transformatora, Urząd Gminy w dniu 17.12.2014r wystąpił do Zakładu Energetycznego w Kielcach o określenie warunków na kompleksowe rozwiązanie oświetlenie tego terenu. W dniu 9.01.2015r Zakład Energetyczny przesłał warunki oraz umowę o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Zawarta umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano ? montażowych na zasadach w niej określonych. Ze względu na nie ujęcie w budżecie środków finansowych, realizacja tego odcinka oświetlenia nie będzie możliwa do zrealizowania w 2015r.

Jednocześnie informujemy, że Gmina negocjuje zawarcie umowy z firmą ?NEMEX S.A na usługę zarządzanie usługami energetycznymi w zakresie oświetlenia ulicznego jeszcze w 2015r.

Przedmiotem umowy będzie m. innymi;

- wymianę istniejących opraw sodowych na oprawy LED
- wzniesienie nowych słupów oraz montaż nowych opraw LED

Po jej podpisaniu zostanie opracowany harmonogram prac zapewniający prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury oświetlenia całego terenu.


Pytanie zadane dnia 2015-11-04 przez zeruogla

Witam.
Proszę mi odpowiedzieć, czy i kiedy ponownie będzie można skorzystać z dotacji na zakup i zamontowanie na domach prywatnych ogniw fotowoltaicznych? Mam nadzieję, że zwykli mieszkańcy też będą mogli z nich skorzystać, a nie tylko pracownicy gminy i znajomi, jak to miało miejsce ostatnio, tj. we wrześniu br. I jeszcze jedna ważna rzecz: informację o możliwości wzięcia udziału w takim dofinansowaniu powinno się udostępniać WSZYSTKIM mieszkańcom gminy (nie tylko wybrańcom) co najmniej na miesiąc przez losowaniem ankiet, a nie jak to miało miejsce, czyli 2-3 dni przed.

Pozdrawiam

Zdegustowana mieszkanka gminy

 

Szanowna Pani,

W odpowiedzi na Pani e-maila informuję, że Gmina Strawczyn w ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020 będzie ubiegać się o dofinansowanie na realizację przedsięwzięć dotyczących wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) na terenie gminy. Obecnie zrealizowany projekt jest projektem pilotażowym.
Na dzień dzisiejszy nie są znane terminy naboru i kryteria oceny wniosków na działania związane z OZE, więc nie jesteśmy w stanie podać konkretnie, kiedy to może nastąpić i na jakich zasadach. Prosimy śledzić naszą stronę internetową. Jeżeli będziemy realizować podobne zadania to analogicznie do minionego naboru, informacje będą zamieszczane na stronie internetowej gminy, przekazywane sołtysom, rozwieszane na tablicach ogłoszeń. Informuję, że pierwszy nabór trwał od 13.05.2015 do 20.05.2015 r. Ogłoszenie o jego trwaniu zamieszczone było na stronie internetowej gminy, przekazywane sołtysom, rozwieszane na tablicach ogłoszeń, oraz komunikowane na mszach św. niedzielnych w parafiach Strawczyn, Chełmce, Łosień i Cierchy.
Wszyscy zainteresowani, którzy złożyli deklaracje udziału w projekcie oraz spełnili określone kryteria, zostali uwzględnieni w przygotowywanym wniosku o dofinansowanie. Wniosek został złożony 29 maja br. , przeszedł pozytywną ocenę i otrzymał dofinansowanie.
W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego, dnia 31.08.2015 r. podpisana została umowa z wykonawcą na realizację zadania.
Dnia 9 września tutejszy Urząd Gminy wystąpił do Biura PROW z zapytaniem, czy możliwe jest wykorzystanie oszczędności powstałych po przeprowadzeniu przetargu. Pozytywna odpowiedź wpłynęła do urzędu 17 września br. Dzień później tj. 18 września br. ogłoszono dodatkowy nabór chętnych, który trwał do 23 września br. do godz. 12.00. Informacja została zamieszczona na stronie internetowej, tablicach ogłoszeń oraz przekazana sołtysom, więc każdy mieszkaniec gminy miał do niej dostęp.
Ze względu na to, że w dodatkowym naborze zapotrzebowanie na budowę systemów znacznie przekraczało oszczędności pozostające w dyspozycji gminy, przeprowadzono losowanie ankiet. W tym celu, dyspozycją Wójta Gminy Strawczyn, została powołana komisja. Publiczne losowanie z udziałem członków Komisji oraz osób, które złożyły deklaracje i przybyły na losowanie odbyło się 02.10.2015 r. Ostatecznie realizowany projekt udało się rozszerzyć o 11 dodatkowych instalacji i tym samym wykorzystać wszystkie oszczędności.
Krótkie terminy, o których mowa powyżej, podyktowane były terminami zapisanymi w umowie o dofinansowanie. Brak skoordynowanych i przyśpieszonych działań oraz prowadzenie naborów w czasie, o którym Pani wspomina w mailu (co najmniej miesiąc przed losowaniem), skutkowałoby nie otrzymaniem dofinansowania lub jego utratą.
Reasumując, informacje o naborach były dostępne dla każdego zainteresowanego mieszkańca.


Pytanie zadane dnia 2016-01-28 przez droga

Szanowny Panie,
proszę o informację nt. planów budowy ciągu dalszego drogi asfaltowej przy ul. Dworskiej w Chełmcach.

Szanowna Pani,
Przedmiotowy odcinek zostanie poprawiony przez utwardzenie kruszywem drogowym w okresie wiosennym br. Jednocześnie zawiadamiamy, że budowa drogi została ujęta w projekcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Sieci Drogowej na terenie gminy Strawczyn. Wniosek w sprawie budowy drogi będzie również brany pod uwagę przy projektowaniu budżetu na lata następne.


Pytanie zadane dnia 2016-02-09 przez Mieszkanka Rudy Strawczyńskiej

Witam, proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy planujecie Państwo uruchomienie w roku szkolnym 2016/2017 oddziału przedszkolnego dla dzieci 3-5 lat w miejscowości Ruda Strawczyńska (szkoła podstawowa) na wzór placówek w Strawczynie, Strawczynku, Niedźwiedziu itd. Z góry dziękuję za udzieloną informację

 

Szanowna Pani,
Utworzenie punktu przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-5 lat wymaga uzyskania  pozytywnej opinii zarówno  Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach jak i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kielcach. Niestety Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej  nie uzyskała pozytywnej opinii Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.


Pytanie zadane dnia 2017-02-03 przez ***

Dzień dobry  Panie Wójcie chciałem zapytać czy w najbliższym czasie planowana jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Chełmcach . Chciałem złożyć wniosek o przyłącze kanalizacyjnej do działki nr ew 1262/7 na ul. Zamokradle. Ale w związku że planuje w tym roku dokonac odbioru budynku i zameldować się wraz z rodziną nie chciałbym ponosić podwójnych kosztów budowy szamba a następnie wykonania przyłącza kanalizacyjnego. Z góry dziękuje za odpowiedz

 

Szanowny Panie,
Gmina rok rocznie przeznacza środki finansowe na realizację tego typu inwestycji, jednak inwestycja ta winna obejmować kompleksowe uzbrojenie działek budowlanych w sieć kanalizacyjną, tj. wykonanie projektu obejmującego możliwość podłączenie powstałych działek budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, a następnie wykonanie prac budowlanych.
Z uwagi na fakt, że budżet na 2017r nie przewiduje takiego wydatku, dlatego też złożony wniosek zostanie wzięty pod uwagę przy projektowaniu budżetu na lata następne.
Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość udziału mieszkańców w budowie sieci wodno- kanalizacyjnych na etapie projektu jak i jego realizacji.
Ze strony Urzędu Gminy Strawczyn sprawę prowadzi Henryk Wrzecionowski tel.(41 )3038630.


Pytanie zadane dnia 2017-06-23 przez ***

Kiedy powstanie droga gminna  -  asfaltowa w Korczynie -Kopaniny.

 

Szanowna Pani,
Wniosek o wykonanie nawierzchni asfaltowej na przedmiotowej drodze będzie brany pod uwagę przy projektowaniu budżetu na lata następne.


Pytanie zadane dnia 2018-01-10 przez ***

Dzień dobry, czy w gminie realizowany jest program darmowej sterylizacji zwierząt? Jeśli tak, to jak można skorzystac z  tego programu?

 

Szanowna Pani,
Obligatoryjne zabiegi sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt z terenu gminy, przygarniętych przez mieszkańców Gminy Strawczyn wykonuje na podstawie umowy z Gminą Strawczyn lekarz weterynarii w Gabinecie Weterynaryjnym Jan Gawroński, Michał Lussa, 26-067 Strawczyn, ul. Żeromskiego 18.
Powyższe zabiegi są finansowane w miarę posiadanych środków z budżetu gminy.
Aby uzyskać takie dofinansowanie należy zgłosić się do Urzędu Gminy Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, pokój 9 po „Wniosek o uzyskanie skierowania na zabieg weterynaryjny zwierząt”.


Pytanie zadane dnia 2018-01-10 przez ***

Kiedy zostanie zbudowana droga gminna w Korczynie - Kopaniny. Czekamy już od kilku lat na tą drogę, przybywa nowych mieszkańców w tej cześć Korczyna a drogi cały czas nie ma.

 

Szanowna Pani,
Dokumentacja techniczna na przebudowę przedmiotowej drogi – wykonanie nawierzchni bitumicznej w msc. Korczyn – Kopaniny została wykonana w br. Realizacja przebudowy drogi będzie możliwa po wykonaniu kanalizacji sanitarnej, która planowana jest na lata następne.


Pytanie zadane dnia 2018-11-29 przez ***

Obiecane wybudowanie chodnika przy ul. Panoramicznej

 

Szanowny Panie,
Urząd Gminy Strawczyn w 2008 r. wykonał dokumentację projektową na przebudowę drogi powiatowej nr 0487T, której w ciągu znajduje się również ul. Panoramiczna w Promniku. Następnie dokumentacja została przekazana do Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach, który uzyskał pozwolenie na budowę na odcinki przedmiotowej drogi przebudowywane w latach 2010 – 2011 tj.: w msc. Hucisko, Niedźwiedź, Oblęgór, Oblęgorek i Chełmce. Od zakończenia inwestycji Gmina wielokrotnie zwracała się o aktualizację dokumentacji projektowej i realizacje pozostałej części inwestycji do Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach przy wsparciu środków pomocowych. W jednej z odpowiedzi gmina pismem znak: PZD.41.6.2017 WS z dn. 08.03.2018 r. otrzymała informację, cyt. „Jeśli Gmina Strawczyn zabezpieczy w swym budżecie odpowiednie środki finansowe i Zarząd Powiatu zdecyduje o zgłoszeniu zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 0487T Piotrowiec – Hucisko – Niedźwiedź – Oblęgór – Oblęgorek – Chełmce – Polichta – Promnik do realizacji w ramach PRGiPID 2016 – 2019, Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach przystąpi do aktualizacji dokumentacji koniecznej do realizacji robót budowlanych.” W odpowiedzi na ww. informację pismem znak: RIT.DR.7226.15.2018 z dn. 09.04.2018 r. Gmina Strawczyn poinformowała, iż z chwilą otrzymania informacji o kosztach realizacji zadania, przedstawi Radzie Gminy w Strawczynie propozycję zabezpieczenia środków na dofinansowanie inwestycji. Nie czekając na dalsze decyzje Zarządu Powiatu i PZD w Kielcach pismem znak: RIT.DR.7226.84.2018 z dn. 13.11.2018 r. tut. urząd wystąpił o wydanie warunków technicznych celem aktualizacji dokumentacji projektowej pomimo już poniesionych kosztów w latach poprzednich.
Biorąc pod uwagę również zmiany, które zaszły we władzach Powiatu Kieleckiego informujemy, że Gmina Strawczyn dołoży wszelkich starań, aby zadanie zostało zrealizowane w obecnej kadencji przy współpracy finansowej z powiatem oraz dofinansowaniu z zewnętrznych programów pomocowych.


Pytanie zadane dnia 2018-11-29 przez ***

1. Czy będzie remont drogi powiatowej na Kuźniaki od strony Rudy Strawczyńskiej, wymiana nawierzchni, budowa chodnika?
2. Czy będzie przedłużony chodnik na drodze wojewódzkiej w Rudzie Strawczyńskiej w stronę Piotrowca wraz z oświetleniem ulicznym?
3. Czy planowana jest budowa świetlicy w Rudzie Strawczyńskiej?

 

Szanowny Panie,
Ad. 1. W przedmiotowej sprawie gmina zwróci się z pismem do zarządcy drogi powiatowej w sprawie budowy chodnika i remontu nawierzchni.
Jednocześnie informujemy, iż to zarządca drogi mając na uwadze względy bezpieczeństwa decyduje, w jakiej kolejności i gdzie będą realizowane inwestycje.
Gmina Strawczyn ze swojej strony jest gotowa ponieść część kosztów realizacji zadania przy współfinansowaniu Powiatu Kieleckiego i zewnętrznych programów pomocowych.
Ad. 2. Gmina Strawczyn w formie pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego wykonała i przekazała do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg w Kielcach dokumentację projektową na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 786 w msc. Ruda Strawczyńska na odcinku od stacji LPG do granicy z Gminy Łopuszno.
Jednocześnie informujemy, iż to zarządca drogi mając na uwadze względy bezpieczeństwa decyduje, w jakiej kolejności i gdzie będą realizowane inwestycje.
W sprawie wykonania oświetlenia ulicznego na przedmiotowym odcinku drogi zawiadamiamy, iż na rok 2019 przewiedziono wykonanie dokumentacji projektowej ze środków funduszu sołeckiego.
Ad. 3. Na rok 2019 w budżecie gminy nie przewidziano środków na budowę świetlicy w Rudzie Strawczyńskiej.


Pytanie zadane dnia 2018-11-29 przez Mieszkaniec

Witam
Interesuje mnie informacja kiedy zostanie wybudowany chodnik w miejscowości Oblęgór wzdłuż ulicy Pogodnej? Czy jego budowa jest przewidziana na 2019 r? to jest aż dziwne i nie do pomyślenia by gmina na pierwszym miejscu nie stawiała bezpieczeństwa mieszkańców tylko inwestuje w różnego rodzaju rozbudowę sieci kulturalno – rekreacyjnej. Z góry dziękuje za odpowiedź.
Pozdrawiam
Mieszkaniec

 

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na e – mail w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej ul. Pogodnej w msc. Oblęgór Urząd Gminy Strawczyn informuje, że w roku 2018 w formie pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego, który jest właścicielem drogi wykonał dokumentację projektową na budowę chodnika przy przedmiotowej ulicy. Na rok 2019 gmina zabezpieczyła część środków finansowych potrzebnych na realizację zadania.
Biorąc powyższe pod uwagę informujemy, iż realizacja zadania będzie możliwa przy współpracy finansowej Powiatu Kieleckiego, Gminy Strawczyn oraz dofinansowaniu inwestycji z programów pomocowych.


Pytanie zadane dnia 2018-12-18 przez ***

Dzień Dobry. Szanowny Panie Wójcie czy jest możliwość wybudowania chodnika w miejscowości Ruda Strawczyńska? Dokładnie chodzi mi o odcinek od sklepu Lewiatan, poprzez Śliwiny, aż do miejscowości Kuźniaki. Jest to bardzo niebezpieczna i ruchliwa droga, co chwilę jeżdżą tam samochody ciężarowe (poboczy brak). Strach iść tą trasą samemu, nie wspominam już o kobietach z wózkami i małymi dziećmi. Jeśli dalej będziemy trwać w tym stanie, wydarzy się na tej trasie jakaś tragedia. Proszę się pochylić Panie Wójcie nad sprawą. Z wyrazami szacunku mieszkaniec gminy.

 

Szanowny Panie,
W przedmiotowej sprawie gmina zwróci się z pismem do zarządcy drogi powiatowej w sprawie budowy chodnika i remontu nawierzchni.
Jednocześnie informujemy, iż to zarządca drogi mając na uwadze względy bezpieczeństwa decyduje, w jakiej kolejności i gdzie będą realizowane inwestycje.
Gmina Strawczyn ze swojej strony jest gotowa ponieść część kosztów realizacji zadania przy współfinansowaniu Powiatu Kieleckiego i zewnętrznych programów pomocowych.


Pytanie zadane dnia 2019-11-25 przez ***

Dzień dobry, zwracam się do Państwa z dwiema kwestiami:
1. Uprzejmie proszę o weryfikację i aktualizację informacji na stronie https://strawczyn.pl/index.php/dla-mieszkanca/urzd-gminy/pytanie-do-wojta, gdyż odwołują się one do uchylonego aktu prawnego.
2. Uprzejmie proszę o zamieszczenie na stronie internetowej urzędu gminy informacji wynikających z uchwały nr V/58/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dn. 26 lutego 2019 (oraz uchwalanych w kolejnych latach) a w szczególności informacji o tym z którym schroniskiem zawarta jest umowa, gdzie można uzyskać pomoc w zakresie kastracji i sterylizacji zwierząt oraz kto zapewnia całodobową pomoc weterynaryjną. Stosownym byłoby zamieszczenie też linków do strony schroniska, tak aby ułatwić mieszkańcom gminy odszukanie zaginionego zwierzęcia (być może zostało przekazane do schroniska) czy też nawet zachęcić do świadomej adopcji (bezpośredniej czy też wirtualnej) porzuconych zwierząt. W sumie zobowiązują się Państwo w ww uchwale do zamieszczania takich informacji.
Mając na uwadze jakie można na terenie gminy zaobserwować przypadki nienależytej opieki nad zwierzętami, chciałam też zapytać czy przewidują Państwo podjęcie działań edukacyjnych w zakresie zwiększenia świadomości mieszkańców? Przyznam, że byłabym zainteresowana konkretnymi informacjami w tym zakresie :)

 

Szanowna Pani,
W odpowiedz na pismo przesłane drogą elektroniczną w dniu 25.11.2019r., Urząd Gminy Strawczyn informuje:
1. Dokonano aktualizacji na stronie internetowej.
2. W roku 2019 bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Strawczyn odławiane są przez uprawniony podmiot, dysponujący odpowiednimi urządzeniami i środkami do wykonywania usług przy zachowaniu warunków określonych w obowiązujących przepisach, z którym Gmina posiada umowę na odłowienie, transport i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, t.j. P.H.U. „KRAIZEGA” Krzysztof Jarek, 31-559 Kraków, ul. Na Szaniec 10/43.

Obligatoryjne w 2019r. zabiegi sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt z terenu gminy, przygarniętych przez mieszkańców Gminy Strawczyn wykonuje na podstawie umowy lekarz weterynarii w Gabinecie Weterynaryjnym lek. Wet. Leszek Leśniewski, ul. Żeromskiego 7a, 26-067 Strawczyn.
W okresie od 04.02.2019r. do 31.12.2019r. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, realizowane jest przez uprawnionego lekarza weterynarii na podstawie zawartej umowy z "Medwet" Gabinet Weterynaryjny Marcin Komorowicz, ul. Gabrieli Zapolskiej 7 lok. U4, U5, 25-435 Kielce. Odpowiednia usługa weterynaryjna zostaje wykonana każdorazowo w przypadku, gdy nie możliwe jest ustalenie właściciela zwierzęcia biorącego udział w zdarzeniu drogowym.

W związku z faktem, iż przedmiotowa umowa z P.H.U. „KRAIZEGA” Krzysztof Jarek, 31-559 Kraków, ul. Na Szaniec 10/43 obowiązuje do 31.12.2019r. stosowny link do strony schroniska zostanie zamieszczony po wyłonieniu wykonawcy na rok 2020. Ponadto, tut. urząd informuje, iż w roku 2020 planowane jest przeprowadzenie akcji dot. zbiórki karmy dla bezpańskich zwierząt, o czym mieszkańcy zostaną poinformowani stosownym ogłoszeniem (zamieszczonym m.in. na tablicach ogłoszeń w sołectwach, tablicach Urzędu Gminy w Strawczynie, stronie internetowej).


KSIĘGA JAKOŚCI


URZĘDU GMINY

W    S T R A W C Z Y N I E

Zakres obowiązywania SZJr

SZJ został wprowadzony i obowiązuje w:
Urzędzie Gminy Strawczyn oraz jednostkach organizacyjnych Gminy tj:
 • Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,
 • Zakładzie Gospodarki Komunalnej,
SZJ funkcjonuje w następującym zakresie:
Wykonywanie zadań administracji samorządowej zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym i innymi przepisami prawa, na rzecz społeczeństwa lokalnego.


Wyłączenia:

7.3. ? Projektowanie i rozwój ? W Urzędzie Gminy Strawczyn oraz w jednostkach organizacyjnych gminy nie prowadzi się prac związanych z projektowaniem i rozwojem. Wszelkie działania podejmowane przez UG Strawczyn lub jej jednostki organizacyjne oparte są o obowiązujące przepisy prawa, uchwały Rady Gminy lub inne akty prawa miejscowego stanowione przez władzę uchwałodawczą i wykonawczą.

7.5.2. ? Walidacja procesu produkcji i dostarczania usługi - W działalności urzędu Gminy Strawczyn oraz w jednostkach organizacyjnych gminy nie występują procesy których wyników nie można zweryfikować poprzez pomiar lub monitorowanie.

Identyfikacja procesów SZJ
W organizacji objętej SZJ zidentyfikowane zostały następujące procesy, które przedstawione zostały w formie ?mapy procesów?

 

Podstawowe akty prawne dotyczące działalności UG Strawczyn i jednostek organizacyjnych zostały określone w Wykazie obowiązujących aktów prawnych z w zakresie wykonywania powierzonych obowiązków w UG Strawczyn.


Porządek prawny oraz Stanowienie aktów normatywnych

W działalności UG Strawczyn oraz jednostek organizacyjnych obowiązują następujące rodzaje dokumentów będące źródłem prawa:
A. Przepisy prawa państwowego (ustawy i rozporządzenia wydawane przez odpowiednie organy władzy centralnej RP).
B. Uchwały Rady Gminy.
C. Zarządzenia Wójta które mogą być:
- dokumentami wykonawczymi względem uchwał Rady Gminy,
- wydawane z inicjatywy Wójta w oparciu o odpowiednią podstawę prawną.
Wójt może zarządzaniami wprowadzać przepisy wewnętrzne związane z pracą UG Strawczyn oraz jednostek organizacyjnych w formie procedur, instrukcji, regulaminów, kart usług, pełnomocnictw, lub innych dokumentów. Stanowią one wówczas załączniki do zarządzeń.
D. Dyspozycje Wójta

 

Podstawą do określenia zasad stanowienia aktów normatywnych wydawanych przez władzę uchwałodawczą i wykonawczą Gminy Strawczyn stanowi Ustawa o samorządzie gminnym z dn. 08. 03. 1990 r. D. Ust. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami. Ponadto zasady te zostały określone w: Statucie Gminy Strawczyn z dn. 16 września 2010r.
Zasady obsługi administracyjnej przy stanowieniu aktów normatywnych określone zostały w Kartach usług:
BRG/01 Podjęcie uchwały przez Radę Gminy

BRG/05 Realizacja uchwał podjętych przez Radę Gminy w Strawczynie.


Nadzorowanie dokumentów, zapisów i danych
W UG Strawczyn oraz jednostkach organizacyjnych wszystkie zasady dotyczące nadzorowania dokumentów, zapisów i danych zostały wprowadzone poprzez zarządzenia lub dyspozycje wójta gminy oraz procedury z nich wynikające:

Zarządzenie Nr 50/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 17 maja 2011r. w sprawie stosowania istrukcji kancelaryjnej, jdnolitego rzeczowego wykazu akt w Urzędzie Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 51/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 17 maja 2011r. w sprawie wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 52/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 17 maja 2011r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 53/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 17 maja 2011r. w sprawie ustalenia "Listy rodzaju przesyłek" wpływających do Urzędu Gminy, które nie są otwierane w sekretariacie

Zarządzenie Nr 54/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 17 maja 2011r. w sprawie ustalenia w Urzędzie Gminy wzorów i czynności kancelaryjnych nie objętych Instrukcją Kancelaryjną

Zarządzenie 44/07 z dn. 20. 08. 2007 r. w sprawie określenia procedury tworzenia i udostępniania zarządzeń wójta i innych wewnętrznych aktów prawnych ? wprowadzające do stosowania Procedurę tworzenia i udostępniania zarządzań wójta i innych wewnętrznych aktów prawnych (zmiana zarządzenia: Zarządzenie Nr 41/2011).

Zarządzenie Nr 65/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie Regulaminu użytkowania komputerów osobistych


Zarządzenie 45/07 z dn. 20. 08. 2007 r. w sprawie o kreślenia procedury redagowania i prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej wprowadzające Procedurę redagowania i prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana: Zarządzenie Nr 59/12).

Zarządzenie Nr 65/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie określenia wzorów, zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu gminy Strawczyn

Zarządzenie 63/03 z dn. 30. 12. 2003 r. (11,6 MB) w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w UG Strawczyn wprowadzające:

 • Zasady prowadzenia rachunkowości ? Załącznik 1
 • Zakładowy Plan Kont Budżetu Gminy ? Załącznik 2
 • Zakładowy Plan Kont Urzędu Gminy ? Załącznik 3
 • Instrukcję sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych dla UG Strawczyn ? Załącznik 4
Zarządzenie Nr 50/08 z dn. 4.08.2008 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy w Strawczynie (Zmiana Zarządzenia: Zarządzenie Nr 62/11

Zarządzenie 18/04 z dn. 18. 03. 2004 r. w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji wprowadzające Instrukcję przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji (2,69MB)

Zarządzenie 58/05 z dn. 27. 07. 2005 r. w sprawie wprowadzenia stosowania do bieżącej pracy Urzędu ?Karty Usług? wprowadzające karty usług dla poszczególnych usług administracyjnych świadczonych przez Urząd Gminy Strawczyn (Zmiana: Zarządzenie Nr 84/11).

Zarządzenie 59/05 z dn. 27. 07. 2005 r. w sprawie wdrożenia procedury aktualizacji wykazu i kart usług świadczonych przez UG w Strawczynie wprowadzający Procedurę aktualizacji wykazu i kart usług świadczonych przez UG w Strawczynie.

Zarządzenie 84/05 z dn. 29. 12. 2005 r. w sprawie procedury aktualizacji bazy danych firm świadczących usługi na terenie gminy Strawczyn wprowadzające Procedurę aktualizacji bazy danych firm świadczących usługi na terenie Gminy Świadczeń.

 

Dyspozycja 13/07 z dn. 20. 08. 2007 r. w sprawie prowadzenia rejestrów.

Zarządzenie Nr 40/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie sporządzenia wykazu obowiązujących aktów prawnych z zakresu wykonywania powierzonych obowiązków
Zarządzenie 69/07 z dn. 19. 12. 2007 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych w tym danych osobowych wprowadzające Politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych w tym danych osobowych oraz Instrukcję zarządzania systemem informatycznym w zakresie przetwarzania danych.

 

Odpowiedzialność kierownictwa UG Strawczyn w zakresie funkcjonowania i rozwoju SZJ.
Za prawidłowość funkcjonowania UG Strawczyn oraz jego jednostek organizacyjnych odpowiadają:

A. Wójt, który jest ustawowym organem władzy wykonawczej w gminie oraz Kierownikiem UG Strawczyn odpowiedzialnym za organizację całości pracy urzędu, dobór pracowników, określenie zakresów uprawnień i odpowiedzialności wszystkich pracowników urzędu.

B. Sekretarz Gminy, który na mocy uprawnień przyznanych przez Wójta zajmuje się wykonywaniem funkcji kierownika administracyjnego urzędu. Sekretarz Gminy zgodnie z Zarządzeniem 3/03 z dn. 28. 02. 2003 r. w sprawie powołania zastępcy Wójta Gminy Strawczyn zastępuje Wójta pod jego nieobecność w urzędzie. Ponadto na mocy Zarządzenia 16/07 z dn. 23. 03. 2007 r. w sprawie opracowania i wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w UG Strawczyn, powołania Pełnomocnika ds. zarządzania Jakością oraz zespołu ds. opracowania i wdrożenia SZJ pełni funkcję Pełnomocnika ds. Jakości. (zmiana zarządzenia: Zarządzenie Nr 39/2011

C. Skarbnik Gminy, który na mocy uprawnień przyznanych przez Wójta, przepisów Ustawy o finansach publicznych oraz powołania przez Radę Gminy jest odpowiedzialny za prawidłowość prowadzenia rachunkowości Gminy Strawczyn.

D. Kierownicy referatów:
- infrastruktury technicznej
- rozwoju lokalnego
na mocy uprawnień przyznanych przez Wójta odpowiadają za nadzór i prawidłowość realizacji zadań w zakresie im powierzonym.

Szczegółowe informacje o zadaniach i odpowiedzialnościach poszczególnych pracowników zostały określone w:
- Regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie wprowadzonym Zarządzenie Nr 42/12 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Strawczynie
- indywidualnych zakresach czynności dla poszczególnych stanowisk
Hierarchię służbową oraz strukturę organizacyjną UG Strawczyn oraz jednostek organizacyjnych pokazuje Schemat organizacyjny stanowiący załącznik do Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Strawczynie.

Etyka pracy i nastawienie na Klientów.
Wójt oraz Kierownictwo UG Strawczyn oraz jednostek organizacyjnych przykładają ogromną wagę do właściwej obsługi Klientów oraz zasad etycznych i standardów pracy urzędników samorządowych.
W związku z tym urząd przystąpił do akcji społecznej ?Przejrzysta Polska?, której koordynatorem jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.

W ramach tej akcji UG Strawczyn wdrożył zadania związane z realizacją następujących zasad:
Zasada przejrzystości
Zasada braku tolerancji dla korupcji
Zasada partycypacji społecznej
Zasada przewidywalności
Zasada fachowości
Zasada rozliczalności

Realizacja tych zasad wiązała się z opracowaniem:
Kodeksu etycznego pracownika UG Strawczyn,
Kodeksu Etycznego Radnego
Kart usług realizowanych w Urzędzie Gminy Strawczyn opracowanych przez pracowników poszczególnych referatów i udostępnianych Klientom oraz procedur związanych z naborem pracowników na wszystkie stanowiska.
Dowodem na prawidłowe wdrożenie zasad akcji ?Przejrzysta Polska? jest uzyskanie w 2005 r. certyfikatu "Przejrzysta Polska".
Wójt oraz Kierownictwo UG Strawczyn podjęły decyzję o kontynuacji uczestnictwa w akcji ?Przejrzysta Polska? w latach następnych.
W 2007 r. odbył się audyt realizacji zasad akcji.
Wójt oraz Kierownictwo UG Strawczyn podjęli decyzję o uczestniczeniu w corocznych konkursach Gmina Fair Play ? Certyfikowana lokalizacja inwestycji oraz Gmina przyjazna Środowisku.


Polityka jakości

Wójt oraz Kierownictwo UG Strawczyn opracowali i przyjęli Politykę Jakości UG Strawczyn. Polityka ta została podana do wiadomości wszystkich pracowników urzędu oraz społeczności lokalnej poprzez:

- opublikowanie w gazecie samorządu Gminy Strawczyn ?Ziemia Strawczyńska?
- umieszczenie na stronach www UG Strawczyn
- wywieszenie w siedzibie UG Strawczyn

Cele i zadania

Wójt Gminy w formie zarządzeń powołuje zespoły zadaniowe do opracowania planów rozwoju gminy lub zleca ich opracowanie kierownikom referatów. Niektóre strategiczne dokumenty mogą być zlecane do opracowania specjalistycznym firmom zewnętrznym.
Opracowane plany ( roczne i długookresowe ) są zatwierdzane przez Radę Gminy w formie uchwał.
Wójt Gminy składa pisemne informacje o stanie realizacji zatwierdzonych planów rozwoju gminy.
Opracowane plany rozwoju są podawane do publicznej wiadomości zgodnie z zasadą Zasadą przewidywalności programu ?Przejrzysta Polska?.


Przegląd systemu zarządzania

W ramach działalności UG Strawczyn oraz jego jednostek organizacyjnych prowadzone są systematyczne comiesięczne narady spełniające rolę przeglądów systemu zarządzania. Są one realizowane zgodnie z Zarządzeniem Nr 70/07 z dn. 21. 12. 2007 r. w sprawie zasad realizacji przeglądów zarządzania przez kierownictwo Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy wprowadzającym Zasady realizacji przeglądu systemu zarządzania przez kierownictwo Urzędu Gminy Strawczyn i kierowników jednostek organizacyjnych gminy (Zmiana Zarządzenia: Zarządzenie Nr 4/11


Zapewnienie zasobów niezbędnych do funkcjonowania Gminy Strawczyn

Zapewnienie zasobów finansowych

Zasady finansowania zadań Gminy Strawczyn oraz działalności Urzędu Gminy w Strawczynie i jego jednostek organizacyjnych wynikają z Ustawy o finansach publicznych oraz UCHWAŁA NR XXXIV/268/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
Na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych, wniosków, skalkulowanych dochodów Skarbnik Gminy Strawczyn opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu, który Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy do uchwalenia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania. Rada gminy po obradach i pracach w komisjach poprzez głosowanie uchwala budżet gminy. Za realizację budżetu odpowiada Wójt Gminy.

Personel
Zasady zarządzania personelem Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych zostały określone przy realizacji Zasady Fachowości akcji Przejrzysta Polska".
Zostały one określone w :
Zarządzenie Nr 55/09 Wójta Gminy Strawczyn z dnia czerwca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru pracowników na stanowiska urzędnicze
W Urzędzie Gminy Strawczyn oraz jednostkach organizacyjnych obowiązuje system podnoszenia kwalifikacji pracowników, który został określony w Zarządzeniu Nr 67/2007 z dn. 11. 12. 2007 r. w sprawie systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych obejmującego szkolenia i samokształcenie wprowadzające:
Procedurę kierowania na szkolenie powiązaną z systemem oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych
Procedurę aktualizacji kart szkoleń odbytych przez pracowników
Procedurę oceny szkoleń odbytych przez pracowników
Procedurę tworzenia bazy danych rekomendowanych firm szkoleniowych
Procedurę systemu kaskadowania wiedzy

Infrastruktura i wyposażenie
Nadzór nad infrastrukturą i wyposażeniem będącym w dyspozycji Gminy Strawczyn sprawują:
1. Zakład Gospodarki Komunalnej ? nadzoruje sieci wodociągowe i kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, obiekty budowlane, oraz związane z tym wyposażenie.
2. Referat Infrastruktury Technicznej UG Strawczyn ? nadzoruje infrastrukturę drogową oraz oświetlenie uliczne, nieruchomości gminne oraz wyposażenie z tym związane.
Zasady nadzorowania zasobów będących pod opieką ZGK zostały określone w Zarządzeniu Nr 22/08 z dn. 15. 04. 2008 r. w sprawie nadzoru nad infrastrukturą i wyposażeniem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie wprowadzającym procedury:
- Procedura przyjmowania na stan, inwentaryzowania i likwidacji majątku będącego w dyspozycji ZGK.
- Procedura przeglądów, konserwacji i legalizacji obiektów, urządzeń, i wyposażenia będącego w dyspozycji ZGK.
- Procedura przyjmowania zgłoszeń i usuwania awarii
oraz w Zarządzenie Nr 53/08 z dn. 26.08.2008 roku w sprawie Procedury postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody dostarczanej przez sieć wodociągową dla gminy Strawczyn, które wprowadza do stosowania wprowadzenia Procedurę postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody dostarczanej przez sieć wodociągową dla gminy Strawczyn

Zasady nadzorowania zasobów będących pod opieką Referatu Infrastruktury Technicznej UG Strawczyn zostały określone w Zarządzeniu Nr 44/08 z dn. 16. 07. 2008 r. w sprawie wprowadzenia procedur zasad nadzorowania infrastruktury drogowej, które wprowadza:
Procedurę realizacji inwestycji
Procedurę zarządzania drogami gminnymi
Procedurę ewidencji dróg gminnych i mostów


Zakupy

Zasady realizacji zakupów robót, dostaw i usług finansowanych z budżetu Gminy Strawczyn zostały określone w Zarządzenie Nr 43/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie zasad organizacyjnych udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Strawczynie

Zarządzeniu 31/07 z dn. 12. 06. 2007 r. w sprawie zasad sporządzania planów zamówień publicznych w UG Strawczyn.
Każdy referat w UG Strawczyn nadzoruje realizację zamówień oraz prowadzi rejestr dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zadań oraz przygotowują dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówienia na pisemny wniosek wykonawcy ( referencje ).
Realizacja usług na rzecz społeczności lokalnej oraz obsługa pracy Rady Gminy.
Podstawowym zadaniem U.G. Strawczyn jest realizowanie usług administracyjnych na rzecz społeczności lokalnej Gminy Strawczyn oraz obsługa pracy Rady Gminy.
Zasady realizacji usług określają przepisy prawa.
Ponadto każdy wydział opracował karty realizowanych przez siebie usług, w których znajdują się wszystkie informacje mówiące o tym jak załatwić daną sprawę.

Karty usług są dostępne w:

Karty usług zostały wprowadzone do stosowania następującymi zarządzeniami Wójta:

Zarządzenie 58/05 z dn. 27. 07. 2005 r. w sprawie wprowadzenia stosowania do bieżącej pracy Urzędu ?Karty Usług? wprowadzające karty usług dla poszczególnych usług administracyjnych świadczonych przez Urząd Gminy Strawczyn (Zmiana: Zarządzenie Nr 84/11).

Zarządzenie 59/05 z dn. 27. 07. 2005 r. w sprawie wdrożenia procedury aktualizacji wykazu i kart usług świadczonych przez UG w Strawczynie wprowadzający Procedurę aktualizacji wykazu i kart usług świadczonych przez UG w Strawczynie.

Wykaz Kart Usług

Badania opinii mieszkańców i monitoring społeczny
W Urzędzie Gminy Strawczyn prowadzone są systematyczne badania opinii społecznej oraz zbierane są informacje na temat oceny pracy urzędu przez społeczność lokalną. Stosowane są następujące formy uzyskiwania informacji:
 1. Badania ankietowe dotyczące wybranych zagadnień dotyczących pracy U.G. Strawczyn. Decyzję o zakresie badania ankietowego podejmuje Sekretarz Gminy. Następnie zespół zadaniowy opracowuje wzór ankiety oraz planuje przebieg badania ankietowego. Wyniki ankiet są opracowywane w formie statystycznej i przedstawiane do analizy podczas przeglądów systemu zarządzania.
 2. Informacje na Sesji Rady Gminy i spotkaniach z Sołtysami dotyczące realizacji zadań i oceny ich przez społeczeństwo lokalne.
Sekretarz Gminy przedstawia sprawozdania na temat prac Urzędu Gminy oraz zbiera opinie na ich temat.

Audity wewnętrzne
W UG Strawczyn przeprowadza się w zaplanowanych odstępach czasu audity wewnętrzne, które potwierdzają czy system zarządzania jakością spełnia:
- wymagania normy ISO 9001:2000
- wymagania ustanowione przez Urząd Gminy Strawczyn
- wytyczne programu ?Przejrzysta Polska?
oraz w razie potrzeby wytyczne innych programów w których uczestniczy Gmina Strawczyn.
Zasady realizacji auditów wewnętrznych zostały określone w Zarządzeniu Nr 45/08 z dn. 16. 07. 2008 r. w sprawie Procedury audytu wewnętrznego (zmiana: Zarządzenie Nr 109/11)
Monitorowanie i pomiary procesów
Procesy realizowane w UG Strawczyn podlegają ciągłej kontroli i monitorowaniu pod kątem spełniania wymagań klientów oraz wymagań prawnych. Monitorowanie procesów odbywa się poprzez:
? zbieranie informacji na temat poziomu zadowolenia społeczności lokalnej
? monitorowanie prawidłowości i terminowości realizacji zadań i projektów realizowanych w Gminie.
? analizę informacji na temat skarg i uwag do pracy UG Strawczyn
? analizę i ocenę decyzji administracyjnych podejmowanych w UG Strawczyn ? realizowane przez instytucje nadzorujące pracę samorządów lokalnych.

Postępowanie z usługami niezgodnymi
Zasady związane z postępowaniem i nadzorowaniem usług niezgodnych z wymaganiami zostały określone w Zarządzeniu Nr 23/08 z dn. 15 .04. 2008 r. w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania z usługą niezgodną oraz nadzoru nad usługą niezgodną (zmiana: Zarządzenie Nr 80/11).

Analiza danych
W ramach funkcjonowania UG Strawczyn zbierane i analizowane są informacje dotyczące realizowanych działań:
a) Analiza informacji dotyczących opinii mieszkańców i monitoringu społecznego ? Podstawą do zbierania danych są badania ankietowe przeprowadzane przez zespół ds. zarządzania jakością. Wyniki są opracowywane w formie zbiorczych raportów i prezentowane na comiesięcznych naradach kadry kierowniczej UG i kierowników jednostek organizacyjnych oraz podawane do publicznej wiadomości.
b) Analiza informacji o realizacji usług i możliwościach ich doskonalenia ? Informacje na temat jakości świadczonych usług monitorują kierownicy poszczególnych referatów. Dane te są prezentowane na comiesięcznych naradach kadry kierowniczej UG i kierowników jednostek organizacyjnych.
c) Analiza informacji o dostawcach ? Referat Rozwoju Lokalnego prowadzi:
Rejestr główny dotyczący przeprowadzonych postępować w ramach ustawy Prawo o zamówieniach publicznych oraz
Rejestr przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia z wyłączeniem ustawy Prawo o zamówieniach publicznych.
Poszczególni pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za określone zadanie monitorują przebieg realizowanego zamówienia. Informacje o stanie realizacji zamówień są omawiane na comiesięcznych naradach kadry kierowniczej UG i kierowników jednostek organizacyjnych.

Ciągłe doskonalenie
Urząd Gminy Strawczyn w sposób systematyczny doskonali system zarządzania jakością poprzez ciągłe jego monitorowanie, nadzorowanie, realizację polityki jakości, analizę danych oraz prowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych. Formą doskonalenia jest także uczestnictwo w programach społecznych skierowanych na poprawę pracy instytucji samorządowych np. ?Przejrzysta Polska?.

Działania korygujące i zapobiegawcze
Jedną z form doskonalenia systemu jakości oraz świadczonych usług są działania korygujące oraz działania zapobiegawcze. Działania te są realizowane zgodnie z Zarządzaniem Nr 46/08 z dn. 16. 07. 2008r. w sprawie wprowadzenia Procedury działań korygujących i zapobiegawczych.

Podkategorie