Ogólne informacje

Zajęcia odbywać się będą w trzech grupach wiekowych:
 • dzieci w wieku 6-8lat (do kursu mogą zostać dopuszczone dzieci 5-o letnie, gdy warunki fizyczne dziecka na to pozwolą);
 • dzieci w wieku 9-14lat;
 • młodzież i dorośli (powyżej 15-stego roku życia)

W 2007 roku został opracowany projekt budowlany na budowę zbiornika wodnego "STRAWCZYN".Pod względem administracyjnym zbiornik retencyjny zlokalizowany jest w miejscowościach Strawczyn i Niedźwiedź. Pod względem hydrograficznym zbiornik zlokalizowano w widłach cieku "Od Mokrego Boru" i jego dopływu cieku "Trupień" (zwanego również Olszówką). Obszar ten stanowi naturalne obniżenie terenu w atrakcyjnym krajobrazowo miejscu - w otulinie Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego, na obrzeżu Gór Świętokrzyskich.

Maksymalna pojemność zbiornika wynosi 210.000m3, a średnia głębokość  2m. Podstawową funkcją zbiornika jest retencja wody dla celów gospodarczych i pokrycia niedoborów wody  w rzece poniżej zbiornika w okresach suszy. Dodatkowymi funkcjami zbiornika są: retencja powodziowa, rekreacja i rozwój agroturystyki, uprawianie sportów wodnych, funkcja p.poż.

Obszar terenu zajęty pod inwestycję wynosi 19,80ha, w tym powierzchnia lustra wody 9,70ha. Zagospodarowanie terenu obejmie wewnętrzną drogę dojazdową o szerokości 5,5m i długości 392m, parking samochodowy na 98 miejsc o powierzchni 1512m2, ciąg spacerowo-rowerowy wokół zbiornika z kostki brukowej (długość 1875m), molo widokowe (32m x 5,5m), 8 stanowisk łowieckich dla wędkarzy.

Zbiornik powstał przy współfinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w wysokości 60% kosztów zadania oraz z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysokości 800 tys złotych.

zbiornik wodny w Strawczynie

Kliknij tutaj by zobaczyć więcej zdjęć

 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ?Dorzecze Bobrzy? powstało 10 grudnia 2005r. W jego skład wchodzi 5 gmin: Miedziana Góra, Mniów, Strawczyn i Zagnańsk, oraz Piekoszów. Lokalna Grupa Działania ?Dorzecze Bobrzy? jest tzw. Partnerstwem trójsektorowym. Oznacza to że w skład LGD wchodzą partnerzy z sektora publicznego (Gminy), sektora gospodarczego (przedsiębiorcy) oraz sektora społecznego (Stowarzyszenia). Działalność LGD jest finansowana ze składek członkowskich oraz środków pozyskanych ze środków zewnętrznych; w szczególności ze środków Unii Europejskiej. Stowarzyszenie realizuje swoje działania statutowe poprzez realizację programu unijnego ?LEADER?.

Regulamin porządkowy korzystania z kompleksu boisk sportowych
Moje boisko - Orlik 2012

 1. Boiska są czynne w następujących terminach:
  1. planowe zajęcia szkolne dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Strawczynie w okresie roku szkolnego poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 14.00
  2. boiska dostępne dla wszystkich chętnych w okresie letnim:
   poniedziałek - piątek godz. 16.00 - 20.00
   sobota, niedziela - zamknięte
 2. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych instruktor sportu może zabronić korzystania z obiektu.
 3. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 1 b koordynuje pełniący dyżur instruktor sportu.
 4. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez instruktora sportu.
 5. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu.
 6. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
 7. Teren jest objęty ciągłym monitoringiem.
 8. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt. 9 a (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego).
 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
  1. używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców
  2. wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.
  3. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska
  4. wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe
  5. palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy
  6. zaśmiecania , wnoszenia opakowań szklanych i metalowych
  7. przeszkadzania w zajęciach lub grze
  8. zakłócania porządku i używania słów wulgarnych
  9. przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku
  10. wprowadzania zwierząt
  11. korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu.
 10. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 6 korzystania z boisk podejmuje instruktor sportu, który w zależności od sytuacji może:
  1. nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju
  2. zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie
  3. nakazać opuszczenie terenu boisk i szkoły.
 11. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 12. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, a w szczególności do uwag instruktora sportu.

1. Położenie, obszar, rzeźba terenu.

Gmina Strawczyn leży w centralnej części Województwa Świętokrzyskiego i obejmuje północno-zachodnią część Gór Świętokrzyskich. Jej granice administracyjne mają charakter naturalny i sztuczny. Strawczyn sąsiaduje od północy z Mniowem, od południa z Piekoszowem (na niewielkim odcinku granica biegnie rzeką Łososiną), od wschodu z Miedzianą Górą, od zachodu z Łopusznem. Obszar Gminy wynosi 8.626 hektarów i w jej skład wchodzi 12 sołectw.
Zróżnicowana rzeźba zajmowanego przez Gminę obszaru, który jest położony w Niecce Łagowskiej, kształtowała się w trzeciorzędzie i czwartorzędzie. Jego północną część stanowi Pasmo Oblęgorskie ograniczone od wschodu doliną rzeki Bobrzy, a od zachodu Łososiny - Wiernej Rzeki. Pasmo jest zwartym masywem, ponad którym dominuje Góra Sieniowska (448,8m n.p.m.), a wyróżniają się w nim także Barania Góra (426,5m n.p.m.), Perzowa Góra (395m n.p.m.) oraz Góra Kuźniacka (345m n.p.m.). Południowe stoki pasma są pocięte licznymi wąwozami lessowymi i dolinami cieków wodnych.
Większy obszar Gminy stanowi teren płaski, nizinny, pagórkowato-pofalowany. To centrum Padołu Strawczyńskiego, depresji zajmującej środkową i południową część tych ziem. Jego osobliwością są dwa kopulaste wzniesienia: Góra Plebańska-Chełmicka i Zachetna. Padół Strawczyński jest rozległym, owalnym obniżeniem ograniczonym od północy Pasmem Oblęgorskim i Górami Tumlińskimi, a od południa Pasmem Zgórskim i częściowo Pasmem Chęcińskim, od wschodu zaś wzniesieniami w okolicach Kielc. Najniższy punkt na terenie Gminy znajduje się na trasie zalewowej w dolinie Łososiny (234m n.p.m.) koło Podłosienka