PRESTIŻOWE I MIEJSCE W RANKINGU SAMORZĄDÓW DLA Gminy STRAWCZYN!!!

Złota Setka Samorządów Rankingu Rzeczpospolita_1
 
Złota Setka Samorządów Rankingu Rzeczpospolita_2  Złota Setka Samorządów Rankingu Rzeczpospolita_3

Już po raz XIII Rzeczpospolita przygotowała zestawienie najlepszych polskich samorządów. Laureaci Rankingu Samorządów to najlepsze w Polsce gminy i miasta pod względem zrównoważonego rozwoju. W rankingu wyróżniono te samorządy, które najlepiej dbają o kondycję finansową, podnoszą jakość świadczonych przez siebie usług publicznych, w jak największym stopniu współpracują z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi oraz wspierają przedsiębiorczość.
Gmina Strawczyn zajęła zaszczytne I miejsce w kategorii Gminy Wiejskie.

Pełne zestawienie tegorocznego Rankingu Samorządów "Rzeczpospolitej" DOSTĘPNE tutaj https://rankingsamorzadow.pl/wyniki.html

Relacja z wręczenia nagród https://www.youtube.com/watch?v=uvilf63HaC0

(odbiór nagrody przez Wójta Gminy Strawczyn - czas 2:41:30)

 

Kilka słów o tym, jak powstaje Ranking…
Ocenie podlegają wskaźniki wynikające ze sprawozdań budżetowych oraz dane podane przez samorządy.
Zasady i metodologię Rankingu Samorządów ustala jego kapituła, której przewodniczącym jest były premier Jerzy Buzek. Zestawienie najlepszych samorządów przygotowywane jest w podziale na trzy główne kategorie: miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.
Co do zasady w rankingu nie jest uwzględniana Warszawa, ze względu na jej wielkość i inny ustrój prawny.
Ranking ma charakter dwuetapowy. W pierwszym etapie analizowano sprawozdanie budżetowe wszystkich gmin i miast w Polsce.
W tegorocznej edycji pod uwagę wzięto takie wskaźniki, jak:

 • dynamika wzrostu wydatków majątkowych (pomniejszonych o środki unijne) w przeliczeniu na jednego mieszkańca (w latach 2013–2016), za co można było otrzymać do 10 pkt;
 • wartość środków unijnych w budżecie gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca (w latach 2014–2016) – do 10 pkt;
 • nadwyżka operacyjna w stosunku do dochodów (w latach 2013–2016) – do 5 pkt;
 • dynamika wzrostu dochodów własnych (w latach 2013–2016) – do 10 pkt;
 • relacja nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia (w latach 2013–2016) – do 6 pkt;
 • dynamika wzrostu wydatków na transport (w latach 2015–2016) – do 5 pkt;
 • dynamika wzrostu wydatków na ochronę środowiska (w latach 2015–2016) – do 4 pkt;
 • spełnienie indywidualnych wskaźników zadłużenie – 5 pkt.

Po przeliczeniach 250 gmin miejskich i wiejsko-miejskich, 250 gmin wiejskich, który uzyskały najlepsze wyniki, oraz wszystkie miasta na prawach powiatu kwalifikują się do II etatu. Do tych gmin wysyłano ankietę z zestawem 37 pytań.
Taka ankieta trafiła również do Gminy Strawczyn.

Etap II
W II etapie wskaźniki wynikające ze sprawozdań budżetowych są przeliczane ponownie (bez wskaźnika dotyczącego limitu zadłużenia). W tegorocznym rankingu maksymalnie można było uzyskać w tej części 55 pkt.
Z kolei w części dotyczącej oceny odpowiedzi na pytania ankietowe można było osiągnąć w sumie 58,5 pkt. Rozkład punktów na poszczególne zagadnienia przedstawia się następująco:

 • wydatki na realizację kontraktów z organizacjami pozarządowymi (w latach 2013–2016) – do 5 pkt;
 • liczba wniosków o dofinansowanie złożonych przez organizacje pozarządowe (w latach 2013–2016) – do 5 pkt;
 • wydatki na gospodarkę mieszkaniową w przeliczeniu na jednego mieszkańca (w latach 2013–2016) – do 4 pkt;
 • liczba miejsce w przedszkolach dofinansowanych przez gminę w przeliczeniu na liczbę dzieci w wieku przedszkolnym (w latach 2015–2016) – do 2 pkt;
 • liczba nowych podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy (w latach 2013–2016) w przeliczeniu na 1000 mieszkańców – do 4 pkt;
 • czy w gminie działa rada seniorów, czy w gminie działa rada młodzieżowa – do 1 pkt;
 • liczba klubów i świetlic dla dzieci i młodzieży, liczba placówek kultury, liczba placów zabaw dla dzieci, liczba samorządowych, ogólnodostępnych obiektów sportowych – do 4 pkt;
 • czy gmina posiada strategię rozwoju oświaty – do 1 pkt;
 • czy gmina ma uchwałę o konsultacjach społecznych – do 1 pkt;
 • współpraca gminy z innymi samorządami – do 2 pkt;
 • czy urząd funkcjonuje na podstawie jednej z metod/narzędzi wsparcia zarządzania/samooceny i posiada system przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym – do 2,5 pkt;
 • czy miasto posiada rating i jaka to ocena – do 2 pkt;
 • ile wynosi budżet partycypacyjny gminy (w proc. wydatków bieżących) – do 2 pkt;
 • na jakich zasadach gmina współpracuje z jednostkami pomocniczymi – do 2 pkt;
 • czy miasto przygotowuje budżet zadaniowy i stosuje mierniki określające stopień realizacji celów budżetowych – do 1 pkt;
 • działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości – do 2,5 pkt;
 • współpraca z sektorem prywatnym – do 1 pkt;
 • procent objęcia terenu gminy planami zagospodarowania i odsetek pozwoleń na budowę wydawanych na podstawie tych planów – do 2,5 pkt.

Kolejne pytania
W tym roku do rankingu głównego wcielone też zostały pytania, które wcześniej zadawano w ramach Rankingu Innowacyjny Samorząd. Z większość pytań w tej części można było uzyskać do 1 pkt.
Pytano m.in. o:

 • liczbę e-usług świadczonych przez gminę,
 • szkolenie dla pracowników urzędu w zakresie ICT,
 • wsparcie szkoleń dla mieszkańców z zakresie ICT,
 • czy w gminie działa elektroniczny system informacji przestrzennej,
 • ile w gminie jest stanowisk komputerowych dostępnych dla mieszkańców,
 • czy gmina dysponuje SMS-owym systemem informacji/ostrzeżeń,
 • ile komputerów w szkołach przypada na 100 uczniów,
 • jaki odsetek szkół ma szerokopasmowy internet,
 • działania gminy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej i mobilności miejskiej.

Źródlo: http://www.rp.pl/Zycie-Regionow/311239945-Wyroznilismy-najlepsze-polskie-samorzady.html