Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie

ogłasza nabór do świetlic środowiskowych

prowadzonych w ramach projektu „Świetlice Środowiskowo-Terapeutyczne w Gminie Strawczyn" realizowanego przez Gminę Strawczyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie w partnerstwie z Powiatem Kieleckim / Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Piekoszowie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

DLA KOGO:
Projekt przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży, od 6 do 16 roku życia, zamieszkujących na terenie Gminy Strawczyn, którzy są z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Oznacza to, że przyjmujemy dzieci i młodzież:

 • z niepełnosprawnościami,
 • z rodzin korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
 • przebywające w pieczy zastępczej oraz z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • z rodzin potrzebujących wsparcia- korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
 • z rodzin kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej z powodów:
  • ubóstwa,
  • sieroctwa,
  • bezrobocia,
  • niepełnosprawności,
  • przemocy, alkoholizmu, itp.,
  • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
  • wielodzietności,
  • bycia rodziną niepełną,
  • zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej,
  • klęski żywiołowej.

Szczegóły w załączonym Ogłoszeniu o naborze