Termomodernizacja

Projekt
?TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY STRAWCZYN?
jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Gmina Strawczyn realizuje wielomilionową inwestycję dotyczącą termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie gminy. Prace budowlane skupiają się na 10-ciu budynkach oświatowych i prowadzone są przez pięć wyspecjalizowane w tym zakresie firmy budowlane. Obejmują swoim zakresem izolację cieplną, wymianę pokryć dachowych, stolarki okienno-drzwiowej, zmiany w systemie ogrzewania ? przejście na ekologiczne kotły opalane peletem, nowoczesne systemy z zastosowaniem pomp ciepła i kolektorów słonecznych. To wszystko dzieje się dzięki funduszom europejskim.

Zgodnie z podpisaną umową z Zarządem Województwa w dn. 08.12.2014 r. całkowita wartość projektu wynosi 4 222 446,95 zł, z czego środki europejskie stanowią 3 275 144,74 zł.

Termin zakończenia realizacji upływął 29.05.2015 r.

         

DOSTOSOWANIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE STRAWCZYN

Gmina Strawczyn realizuje projekt pn. ?Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Gminie Strawczyn? dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Kwota dofinansowania wynosi 740 238,20 zł i stanowi 100% wydatków kwalifikowalnych.
Projekt swoim zakresem obejmuje:
- organizację placów zabaw przy szkołach podstawowych na terenie gminy Strawczyn
- dostosowanie pomieszczeń przeznaczonych dla pracy oddziałów przedszkolnych
-wyposażenie oddziałów m.in.  w niezbędne pomoce dydaktyczne i plastyczne, sprzęt komputerowy , meble, sprzęt do utrzymania porządku i czystości.

==============================================================

         

ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU DLA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM W GMINIE STRAWCZYN

Wartość projektu: 743.359,40 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej 631.855,49 zł
Dofinansowanie ze środków krajowych 111.503,91 zł
Okres realizacji projektu: 2014 ? 2015

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Strawczyn zagrożonych wykluczeniem cyfrowym ze względu na ich trudną sytuację ekonomiczną i/lub niepelnosprawność.
Cel ten będzie realizowany poprzez zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu grupie 30 gospodarstw domowych oraz 8 jednostek objętych działaniami koordynacyjnymi przez okres realizacji projektu oraz 5 lat po ich zakończeniu.

Grupa uprawnionymi do ubiegania się o udział w projekcie są osoby zamieszkałe na terenie gminy Strawczyn, nie posiadające komputera i Internetu, spełniające warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej, lub osoby niepełnosprawne.

W ramach projektu przewiduje się realizację głównych działań, takich jak:
- zapewnienie dostępu do Internetu beneficjentom oraz placówkom objętym projektem,
- zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz podłączenie do Internetu,
- szkolenia beneficjentów z zakresu obsługi sprzętu komputerowego oraz aplikacji komputerowych i Internetu.

==============================================================