Drukuj
Nadrzędna kategoria: Fundusze UE
Odsłony: 886

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych21 grudnia 2020r. Gmina Strawczyn podpisała umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dotyczącą realizacji projektu grantowego door-to-door.

21 grudnia 2020r. Gmina Strawczyn podpisała umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dotyczącą realizacji projektu pn. „Wsparcie Gminy Strawczyn w zakresie realizacji usług door-to-door”.

Projekt został przygotowany i złożony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie w ramach ogłoszonego konkursu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 Połączone ze sobą: Po lewej logo Funduszy Europejskich, Wiedza Edukacja Rozwój Po środku flaga Rzeczypospolitej Polskiej Po prawej flaga Unii Europejskiej, Europejski fundusz Społeczny

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.01.2021 do 30.11.2022 r. Ze środków otrzymanych w ramach projektu w wysokości 526.053,00 zł gmina m.in. zakupi samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózku oraz będą świadczone usługi transportowe door-to-door.

W ramach projektu na terenie naszej gminy będzie funkcjonował bezpłatny transport indywidualny dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie transportu z miejsca zamieszkania lub innego miejsca oraz pomoc w dotarciu do miejsca docelowego. Wsparcie w zakresie mobilności otrzymają mieszkańcy Gminy Strawczyn, którzy ukończyli 18 rok życia mający trudności w samodzielnym przemieszczaniu się ze względu na ograniczoną sprawność (m.in. poruszające się na wózkach inwalidzkich, o kulach, niewidome, słabo widzące, starsze i inne).

Udzielenie tego rodzaju wsparcia jest niezbędne z uwagi na wykluczenie komunikacyjne tych osób oraz potrzebę aktywizacji społecznej i zawodowej. Zapewnienie usług indywidualnego transportu dla osób starszych i niepełnosprawnych z terenu gminy ułatwi dostęp do świadczeń zdrowotnych, edukacji, kultury, sportu. Celem projektu jest ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie usług indywidualnego transportu door-to-door.logo power RP UE ES