Regulamin korzystania z zakładki
"Zadaj pytanie Wójtowi"


1. Zakładka "Zadaj pytanie Wójtowi" powstała po to aby umożliwić oraz ułatwić mieszkańcom Gminy Strawczyn zadawanie pytań Wójtowi Gminy, dotyczących funkcjonowania oraz zadań wykonywanych przez Urząd Gminy.
2. Pytania do Wójta powinny być sformułowanie zwięźle i rzeczowo.
3. Nie będzie odpowiedzi na pytania naruszające dobra osobiste.
4. Odpowiedzi na pytania będą opublikowane po uprzednim zweryfikowaniu adresu email.
5. Autorzy serwisu zastrzegają sobie prawo do skracania pytań w przypadku obszernych opisów i komentarzy.
6. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Strawczyn (ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, telefon kontaktowy: 41 30 38 002). Dane zapisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie zgodnie z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych.

Korzystając z formularza zgadzasz się z powyższymi warunkami.

Podaj swój email:
Temat: Pytanie do wójta
Wiadomość:
Ile oczu ma człowiek? (podaj cyfrę)


Pytanie zadane dnia 2015-04-08 przez Mieszkaniec Strawczyna

Dzień dobry Panie Wójcie. Kiedy powstanie w Strawczynie przedszkole?

 

Szanowny Panie,

Urząd Gminy jest w pełni przygotowany do budowy przedszkola. Posiadamy kompletną dokumentację z pozwoleniem na budowę. Obecnie czekamy na nabór wniosków na środki pomocowe, gdyż realizacja tego zadania to duże obciążenie dla gminnego budżetu, a wedle naszej wiedzy takie inwestycje będą współfinansowane ze środków unijnych.

Przewidywany czas naboru wniosków to przełom 2015/2016 roku, realizacja zadania w mojej ocenie nastąpi w 2016 roku.


Pytanie zadane dnia 2015-04-14 przez ***

Proszę o informacje odnośnie terminu zamontowania oświetlenia ulicznego w centrum Oblęgorka, tj. na ulicy Dużej i Małej. (...).

 

Szanowny Panie,

Podczas osobistej wizyty w tut. Urzędzie oraz przeprowadzonej rozmowy w sprawie oświetlenia ulicznego ulicy Dużej i Małej w Oblęgorku poinformowałem Pana w obecności pracownika, iż w 2014r Gmina wystąpi do Zakładu Energetycznego w Kielcach o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicznego ul. Dużej i Małej w Oblęgorku. W związku z równoczesnym wystąpieniem właścicieli z ul. Spółdzielczej i Wspólnej zasilanego z tego samego transformatora, Urząd Gminy w dniu 17.12.2014r wystąpił do Zakładu Energetycznego w Kielcach o określenie warunków na kompleksowe rozwiązanie oświetlenie tego terenu. W dniu 9.01.2015r Zakład Energetyczny przesłał warunki oraz umowę o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Zawarta umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano ? montażowych na zasadach w niej określonych. Ze względu na nie ujęcie w budżecie środków finansowych, realizacja tego odcinka oświetlenia nie będzie możliwa do zrealizowania w 2015r.

Jednocześnie informujemy, że Gmina negocjuje zawarcie umowy z firmą ?NEMEX S.A na usługę zarządzanie usługami energetycznymi w zakresie oświetlenia ulicznego jeszcze w 2015r.

Przedmiotem umowy będzie m. innymi;

- wymianę istniejących opraw sodowych na oprawy LED
- wzniesienie nowych słupów oraz montaż nowych opraw LED

Po jej podpisaniu zostanie opracowany harmonogram prac zapewniający prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury oświetlenia całego terenu.


Pytanie zadane dnia 2015-11-04 przez zeruogla

Witam.
Proszę mi odpowiedzieć, czy i kiedy ponownie będzie można skorzystać z dotacji na zakup i zamontowanie na domach prywatnych ogniw fotowoltaicznych? Mam nadzieję, że zwykli mieszkańcy też będą mogli z nich skorzystać, a nie tylko pracownicy gminy i znajomi, jak to miało miejsce ostatnio, tj. we wrześniu br. I jeszcze jedna ważna rzecz: informację o możliwości wzięcia udziału w takim dofinansowaniu powinno się udostępniać WSZYSTKIM mieszkańcom gminy (nie tylko wybrańcom) co najmniej na miesiąc przez losowaniem ankiet, a nie jak to miało miejsce, czyli 2-3 dni przed.

Pozdrawiam

Zdegustowana mieszkanka gminy

 

Szanowna Pani,

W odpowiedzi na Pani e-maila informuję, że Gmina Strawczyn w ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020 będzie ubiegać się o dofinansowanie na realizację przedsięwzięć dotyczących wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) na terenie gminy. Obecnie zrealizowany projekt jest projektem pilotażowym.
Na dzień dzisiejszy nie są znane terminy naboru i kryteria oceny wniosków na działania związane z OZE, więc nie jesteśmy w stanie podać konkretnie, kiedy to może nastąpić i na jakich zasadach. Prosimy śledzić naszą stronę internetową. Jeżeli będziemy realizować podobne zadania to analogicznie do minionego naboru, informacje będą zamieszczane na stronie internetowej gminy, przekazywane sołtysom, rozwieszane na tablicach ogłoszeń. Informuję, że pierwszy nabór trwał od 13.05.2015 do 20.05.2015 r. Ogłoszenie o jego trwaniu zamieszczone było na stronie internetowej gminy, przekazywane sołtysom, rozwieszane na tablicach ogłoszeń, oraz komunikowane na mszach św. niedzielnych w parafiach Strawczyn, Chełmce, Łosień i Cierchy.
Wszyscy zainteresowani, którzy złożyli deklaracje udziału w projekcie oraz spełnili określone kryteria, zostali uwzględnieni w przygotowywanym wniosku o dofinansowanie. Wniosek został złożony 29 maja br. , przeszedł pozytywną ocenę i otrzymał dofinansowanie.
W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego, dnia 31.08.2015 r. podpisana została umowa z wykonawcą na realizację zadania.
Dnia 9 września tutejszy Urząd Gminy wystąpił do Biura PROW z zapytaniem, czy możliwe jest wykorzystanie oszczędności powstałych po przeprowadzeniu przetargu. Pozytywna odpowiedź wpłynęła do urzędu 17 września br. Dzień później tj. 18 września br. ogłoszono dodatkowy nabór chętnych, który trwał do 23 września br. do godz. 12.00. Informacja została zamieszczona na stronie internetowej, tablicach ogłoszeń oraz przekazana sołtysom, więc każdy mieszkaniec gminy miał do niej dostęp.
Ze względu na to, że w dodatkowym naborze zapotrzebowanie na budowę systemów znacznie przekraczało oszczędności pozostające w dyspozycji gminy, przeprowadzono losowanie ankiet. W tym celu, dyspozycją Wójta Gminy Strawczyn, została powołana komisja. Publiczne losowanie z udziałem członków Komisji oraz osób, które złożyły deklaracje i przybyły na losowanie odbyło się 02.10.2015 r. Ostatecznie realizowany projekt udało się rozszerzyć o 11 dodatkowych instalacji i tym samym wykorzystać wszystkie oszczędności.
Krótkie terminy, o których mowa powyżej, podyktowane były terminami zapisanymi w umowie o dofinansowanie. Brak skoordynowanych i przyśpieszonych działań oraz prowadzenie naborów w czasie, o którym Pani wspomina w mailu (co najmniej miesiąc przed losowaniem), skutkowałoby nie otrzymaniem dofinansowania lub jego utratą.
Reasumując, informacje o naborach były dostępne dla każdego zainteresowanego mieszkańca.


Pytanie zadane dnia 2016-01-28 przez droga

Szanowny Panie,
proszę o informację nt. planów budowy ciągu dalszego drogi asfaltowej przy ul. Dworskiej w Chełmcach.

Szanowna Pani,
Przedmiotowy odcinek zostanie poprawiony przez utwardzenie kruszywem drogowym w okresie wiosennym br. Jednocześnie zawiadamiamy, że budowa drogi została ujęta w projekcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Sieci Drogowej na terenie gminy Strawczyn. Wniosek w sprawie budowy drogi będzie również brany pod uwagę przy projektowaniu budżetu na lata następne.


Pytanie zadane dnia 2016-02-09 przez Mieszkanka Rudy Strawczyńskiej

Witam, proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy planujecie Państwo uruchomienie w roku szkolnym 2016/2017 oddziału przedszkolnego dla dzieci 3-5 lat w miejscowości Ruda Strawczyńska (szkoła podstawowa) na wzór placówek w Strawczynie, Strawczynku, Niedźwiedziu itd. Z góry dziękuję za udzieloną informację

 

Szanowna Pani,
Utworzenie punktu przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-5 lat wymaga uzyskania  pozytywnej opinii zarówno  Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach jak i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kielcach. Niestety Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej  nie uzyskała pozytywnej opinii Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.


Pytanie zadane dnia 2017-02-03 przez ***

Dzień dobry  Panie Wójcie chciałem zapytać czy w najbliższym czasie planowana jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Chełmcach . Chciałem złożyć wniosek o przyłącze kanalizacyjnej do działki nr ew 1262/7 na ul. Zamokradle. Ale w związku że planuje w tym roku dokonac odbioru budynku i zameldować się wraz z rodziną nie chciałbym ponosić podwójnych kosztów budowy szamba a następnie wykonania przyłącza kanalizacyjnego. Z góry dziękuje za odpowiedz

 

Szanowny Panie,
Gmina rok rocznie przeznacza środki finansowe na realizację tego typu inwestycji, jednak inwestycja ta winna obejmować kompleksowe uzbrojenie działek budowlanych w sieć kanalizacyjną, tj. wykonanie projektu obejmującego możliwość podłączenie powstałych działek budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, a następnie wykonanie prac budowlanych.
Z uwagi na fakt, że budżet na 2017r nie przewiduje takiego wydatku, dlatego też złożony wniosek zostanie wzięty pod uwagę przy projektowaniu budżetu na lata następne.
Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość udziału mieszkańców w budowie sieci wodno- kanalizacyjnych na etapie projektu jak i jego realizacji.
Ze strony Urzędu Gminy Strawczyn sprawę prowadzi Henryk Wrzecionowski tel.(41 )3038630.


Pytanie zadane dnia 2017-06-23 przez ***

Kiedy powstanie droga gminna  -  asfaltowa w Korczynie -Kopaniny.

 

Szanowna Pani,
Wniosek o wykonanie nawierzchni asfaltowej na przedmiotowej drodze będzie brany pod uwagę przy projektowaniu budżetu na lata następne.


Pytanie zadane dnia 2018-01-10 przez ***

Dzień dobry, czy w gminie realizowany jest program darmowej sterylizacji zwierząt? Jeśli tak, to jak można skorzystac z  tego programu?

 

Szanowna Pani,
Obligatoryjne zabiegi sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt z terenu gminy, przygarniętych przez mieszkańców Gminy Strawczyn wykonuje na podstawie umowy z Gminą Strawczyn lekarz weterynarii w Gabinecie Weterynaryjnym Jan Gawroński, Michał Lussa, 26-067 Strawczyn, ul. Żeromskiego 18.
Powyższe zabiegi są finansowane w miarę posiadanych środków z budżetu gminy.
Aby uzyskać takie dofinansowanie należy zgłosić się do Urzędu Gminy Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, pokój 9 po „Wniosek o uzyskanie skierowania na zabieg weterynaryjny zwierząt”.


Pytanie zadane dnia 2018-01-10 przez ***

Kiedy zostanie zbudowana droga gminna w Korczynie - Kopaniny. Czekamy już od kilku lat na tą drogę, przybywa nowych mieszkańców w tej cześć Korczyna a drogi cały czas nie ma.

 

Szanowna Pani,
Dokumentacja techniczna na przebudowę przedmiotowej drogi – wykonanie nawierzchni bitumicznej w msc. Korczyn – Kopaniny została wykonana w br. Realizacja przebudowy drogi będzie możliwa po wykonaniu kanalizacji sanitarnej, która planowana jest na lata następne.


Pytanie zadane dnia 2018-11-29 przez ***

Obiecane wybudowanie chodnika przy ul. Panoramicznej

 

Szanowny Panie,
Urząd Gminy Strawczyn w 2008 r. wykonał dokumentację projektową na przebudowę drogi powiatowej nr 0487T, której w ciągu znajduje się również ul. Panoramiczna w Promniku. Następnie dokumentacja została przekazana do Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach, który uzyskał pozwolenie na budowę na odcinki przedmiotowej drogi przebudowywane w latach 2010 – 2011 tj.: w msc. Hucisko, Niedźwiedź, Oblęgór, Oblęgorek i Chełmce. Od zakończenia inwestycji Gmina wielokrotnie zwracała się o aktualizację dokumentacji projektowej i realizacje pozostałej części inwestycji do Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach przy wsparciu środków pomocowych. W jednej z odpowiedzi gmina pismem znak: PZD.41.6.2017 WS z dn. 08.03.2018 r. otrzymała informację, cyt. „Jeśli Gmina Strawczyn zabezpieczy w swym budżecie odpowiednie środki finansowe i Zarząd Powiatu zdecyduje o zgłoszeniu zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 0487T Piotrowiec – Hucisko – Niedźwiedź – Oblęgór – Oblęgorek – Chełmce – Polichta – Promnik do realizacji w ramach PRGiPID 2016 – 2019, Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach przystąpi do aktualizacji dokumentacji koniecznej do realizacji robót budowlanych.” W odpowiedzi na ww. informację pismem znak: RIT.DR.7226.15.2018 z dn. 09.04.2018 r. Gmina Strawczyn poinformowała, iż z chwilą otrzymania informacji o kosztach realizacji zadania, przedstawi Radzie Gminy w Strawczynie propozycję zabezpieczenia środków na dofinansowanie inwestycji. Nie czekając na dalsze decyzje Zarządu Powiatu i PZD w Kielcach pismem znak: RIT.DR.7226.84.2018 z dn. 13.11.2018 r. tut. urząd wystąpił o wydanie warunków technicznych celem aktualizacji dokumentacji projektowej pomimo już poniesionych kosztów w latach poprzednich.
Biorąc pod uwagę również zmiany, które zaszły we władzach Powiatu Kieleckiego informujemy, że Gmina Strawczyn dołoży wszelkich starań, aby zadanie zostało zrealizowane w obecnej kadencji przy współpracy finansowej z powiatem oraz dofinansowaniu z zewnętrznych programów pomocowych.


Pytanie zadane dnia 2018-11-29 przez ***

1. Czy będzie remont drogi powiatowej na Kuźniaki od strony Rudy Strawczyńskiej, wymiana nawierzchni, budowa chodnika?
2. Czy będzie przedłużony chodnik na drodze wojewódzkiej w Rudzie Strawczyńskiej w stronę Piotrowca wraz z oświetleniem ulicznym?
3. Czy planowana jest budowa świetlicy w Rudzie Strawczyńskiej?

 

Szanowny Panie,
Ad. 1. W przedmiotowej sprawie gmina zwróci się z pismem do zarządcy drogi powiatowej w sprawie budowy chodnika i remontu nawierzchni.
Jednocześnie informujemy, iż to zarządca drogi mając na uwadze względy bezpieczeństwa decyduje, w jakiej kolejności i gdzie będą realizowane inwestycje.
Gmina Strawczyn ze swojej strony jest gotowa ponieść część kosztów realizacji zadania przy współfinansowaniu Powiatu Kieleckiego i zewnętrznych programów pomocowych.
Ad. 2. Gmina Strawczyn w formie pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego wykonała i przekazała do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg w Kielcach dokumentację projektową na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 786 w msc. Ruda Strawczyńska na odcinku od stacji LPG do granicy z Gminy Łopuszno.
Jednocześnie informujemy, iż to zarządca drogi mając na uwadze względy bezpieczeństwa decyduje, w jakiej kolejności i gdzie będą realizowane inwestycje.
W sprawie wykonania oświetlenia ulicznego na przedmiotowym odcinku drogi zawiadamiamy, iż na rok 2019 przewiedziono wykonanie dokumentacji projektowej ze środków funduszu sołeckiego.
Ad. 3. Na rok 2019 w budżecie gminy nie przewidziano środków na budowę świetlicy w Rudzie Strawczyńskiej.


Pytanie zadane dnia 2018-11-29 przez Mieszkaniec

Witam
Interesuje mnie informacja kiedy zostanie wybudowany chodnik w miejscowości Oblęgór wzdłuż ulicy Pogodnej? Czy jego budowa jest przewidziana na 2019 r? to jest aż dziwne i nie do pomyślenia by gmina na pierwszym miejscu nie stawiała bezpieczeństwa mieszkańców tylko inwestuje w różnego rodzaju rozbudowę sieci kulturalno – rekreacyjnej. Z góry dziękuje za odpowiedź.
Pozdrawiam
Mieszkaniec

 

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na e – mail w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej ul. Pogodnej w msc. Oblęgór Urząd Gminy Strawczyn informuje, że w roku 2018 w formie pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego, który jest właścicielem drogi wykonał dokumentację projektową na budowę chodnika przy przedmiotowej ulicy. Na rok 2019 gmina zabezpieczyła część środków finansowych potrzebnych na realizację zadania.
Biorąc powyższe pod uwagę informujemy, iż realizacja zadania będzie możliwa przy współpracy finansowej Powiatu Kieleckiego, Gminy Strawczyn oraz dofinansowaniu inwestycji z programów pomocowych.


Pytanie zadane dnia 2018-12-18 przez ***

Dzień Dobry. Szanowny Panie Wójcie czy jest możliwość wybudowania chodnika w miejscowości Ruda Strawczyńska? Dokładnie chodzi mi o odcinek od sklepu Lewiatan, poprzez Śliwiny, aż do miejscowości Kuźniaki. Jest to bardzo niebezpieczna i ruchliwa droga, co chwilę jeżdżą tam samochody ciężarowe (poboczy brak). Strach iść tą trasą samemu, nie wspominam już o kobietach z wózkami i małymi dziećmi. Jeśli dalej będziemy trwać w tym stanie, wydarzy się na tej trasie jakaś tragedia. Proszę się pochylić Panie Wójcie nad sprawą. Z wyrazami szacunku mieszkaniec gminy.

 

Szanowny Panie,
W przedmiotowej sprawie gmina zwróci się z pismem do zarządcy drogi powiatowej w sprawie budowy chodnika i remontu nawierzchni.
Jednocześnie informujemy, iż to zarządca drogi mając na uwadze względy bezpieczeństwa decyduje, w jakiej kolejności i gdzie będą realizowane inwestycje.
Gmina Strawczyn ze swojej strony jest gotowa ponieść część kosztów realizacji zadania przy współfinansowaniu Powiatu Kieleckiego i zewnętrznych programów pomocowych.


Pytanie zadane dnia 2019-11-25 przez ***

Dzień dobry, zwracam się do Państwa z dwiema kwestiami:
1. Uprzejmie proszę o weryfikację i aktualizację informacji na stronie https://strawczyn.pl/index.php/dla-mieszkanca/urzd-gminy/pytanie-do-wojta, gdyż odwołują się one do uchylonego aktu prawnego.
2. Uprzejmie proszę o zamieszczenie na stronie internetowej urzędu gminy informacji wynikających z uchwały nr V/58/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dn. 26 lutego 2019 (oraz uchwalanych w kolejnych latach) a w szczególności informacji o tym z którym schroniskiem zawarta jest umowa, gdzie można uzyskać pomoc w zakresie kastracji i sterylizacji zwierząt oraz kto zapewnia całodobową pomoc weterynaryjną. Stosownym byłoby zamieszczenie też linków do strony schroniska, tak aby ułatwić mieszkańcom gminy odszukanie zaginionego zwierzęcia (być może zostało przekazane do schroniska) czy też nawet zachęcić do świadomej adopcji (bezpośredniej czy też wirtualnej) porzuconych zwierząt. W sumie zobowiązują się Państwo w ww uchwale do zamieszczania takich informacji.
Mając na uwadze jakie można na terenie gminy zaobserwować przypadki nienależytej opieki nad zwierzętami, chciałam też zapytać czy przewidują Państwo podjęcie działań edukacyjnych w zakresie zwiększenia świadomości mieszkańców? Przyznam, że byłabym zainteresowana konkretnymi informacjami w tym zakresie :)

 

Szanowna Pani,
W odpowiedz na pismo przesłane drogą elektroniczną w dniu 25.11.2019r., Urząd Gminy Strawczyn informuje:
1. Dokonano aktualizacji na stronie internetowej.
2. W roku 2019 bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Strawczyn odławiane są przez uprawniony podmiot, dysponujący odpowiednimi urządzeniami i środkami do wykonywania usług przy zachowaniu warunków określonych w obowiązujących przepisach, z którym Gmina posiada umowę na odłowienie, transport i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, t.j. P.H.U. „KRAIZEGA” Krzysztof Jarek, 31-559 Kraków, ul. Na Szaniec 10/43.

Obligatoryjne w 2019r. zabiegi sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt z terenu gminy, przygarniętych przez mieszkańców Gminy Strawczyn wykonuje na podstawie umowy lekarz weterynarii w Gabinecie Weterynaryjnym lek. Wet. Leszek Leśniewski, ul. Żeromskiego 7a, 26-067 Strawczyn.
W okresie od 04.02.2019r. do 31.12.2019r. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, realizowane jest przez uprawnionego lekarza weterynarii na podstawie zawartej umowy z "Medwet" Gabinet Weterynaryjny Marcin Komorowicz, ul. Gabrieli Zapolskiej 7 lok. U4, U5, 25-435 Kielce. Odpowiednia usługa weterynaryjna zostaje wykonana każdorazowo w przypadku, gdy nie możliwe jest ustalenie właściciela zwierzęcia biorącego udział w zdarzeniu drogowym.

W związku z faktem, iż przedmiotowa umowa z P.H.U. „KRAIZEGA” Krzysztof Jarek, 31-559 Kraków, ul. Na Szaniec 10/43 obowiązuje do 31.12.2019r. stosowny link do strony schroniska zostanie zamieszczony po wyłonieniu wykonawcy na rok 2020. Ponadto, tut. urząd informuje, iż w roku 2020 planowane jest przeprowadzenie akcji dot. zbiórki karmy dla bezpańskich zwierząt, o czym mieszkańcy zostaną poinformowani stosownym ogłoszeniem (zamieszczonym m.in. na tablicach ogłoszeń w sołectwach, tablicach Urzędu Gminy w Strawczynie, stronie internetowej).