Program Rewitalizacji Gminy Strawczyn

 

Gmina Strawczyn rozpoczyna pracę nad tworzeniem Programu Rewitalizacji!

Dokument ten umożliwi efektywne pozyskiwanie środków unijnych na różne działania planowane do realizacji na terenie naszej gminy w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”. Posiadanie tego dokumentu jest warunkiem niezbędnym do aplikowania o środki zewnętrzne w ramach działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”.
Zgodnie z definicją rewitalizacja to kompleksowy wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej, inicjowany przez Radę Gminy w celu wyprowadzenia obszaru problemowego na terenie gminy ze stanu kryzysowego poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju.
Program Rewitalizacji opracowywany zostanie zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, wymaganiami wynikającymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz z wszelkimi innymi obowiązującymi dokumentami właściwymi ze względu na merytoryczną treść tego dokumentu.

Program jest inicjowany i uchwalony przez Radę Gminy. Jego opracowanie obejmuje trzy etapy:

  1. Podjęcie uchwały przez Radę Gminy o przystąpieniu do sporządzenia Program
  2. Wykonanie diagnozy i wyznaczenie obszarów zdegradowanych i rewitalizacji
  3. Opracowanie dokumentu Programu Rewitalizacji.

Ważnym aspektem rewitalizacji w perspektywie 2014-2020 jest udział społeczeństwa i konsultacje poszczególnych elementów Programu Rewitalizacji. W ramach uspołeczniania tego procesu zostanie utworzona na stronie Gminy zakłada „rewitalizacja”, gdzie będą umieszczane wszelkie dokumenty, dane oraz powołany zostanie Zespół ds. rewitalizacji składający się z pracowników Urzędu Gminy i interesariuszy rewitalizacji: mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych). Zadaniem Zespołu będzie m.in.:

  • aktywne włączenie lokalnej społeczności w proces konsultacji społecznych służący opracowaniu Programu Rewitalizacji,
  • zaproponowanie hierarchii potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych oraz opracowanie listy najważniejszych przedsięwzięć zaplanowanych do umieszczenia w Programie Rewitalizacji,
  • monitorowanie przebiegu oraz ocena efektywności i skuteczności realizacji Programu,
  • przekładanie Wójtowi projektów aktualizacji Programu.

Gmina ubiega się obecnie o dotację na sfinansowania opracowania Programu Rewitalizacji w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna”.

 

========

Uchwała Nr XXI/120/2016 Rady Gminy Strawczyn w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Strawczyn na lata 2016-2023

========