Szanowni Mieszkańcy Gminy Strawczyn!

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1439 ze zm.) Wójt Gminy Strawczyn zawiadamia, że Rada Gminy w Strawczynie uchwałą Nr XXVIII/234/2020 z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2020 r. poz. 4539) dokonała zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

WAŻNE: Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r., poz. 2010 ze zm.), każdy mieszkaniec jest zobowiązany do selektywnego zbierania odpadów komunalnych!

Zgodnie z powyższą uchwałą od 1 stycznia 2021r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

  1. 16,50 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
  2. 15,50 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli bioodpady są kompostowane w kompostowniku przydomowym.
  3. 33,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów. Wysokość opłaty podwyższonej określa Wójt w drodze decyzji za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji.

Terminy wnoszenia opłat nie uległy zmianie:

  • za I kwartał w terminie do 15 marca każdego roku,
  • za II kwartał w terminie do 15 maja każdego roku,
  • za III kwartał w terminie do 15 września każdego roku,
  • za IV kwartał w terminie do 15 listopada każdego roku.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się na właściwy rachunek bankowy Gminy Strawczyn:
84 8499 0008 0300 0026 2000 0094.

Zgodnie z art. 51, art. 53 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2020r. poz. 1325 ze zm.), nieterminowe regulowanie należności obciążone będzie odsetkami za zwłokę. W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podanej w niniejszym zawiadomieniu lub wpłacenia w niepełnej wysokości, niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a §1 pkt 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020r. poz. 1427 ze zm.)

Uwaga!
Od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje również nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druk deklaracji dostępny jest w Urzędzie Gminy Strawczyn, u Sołtysów poszczególnych sołectw oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Strawczyn.
Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 luty 2021r.

Niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowoduje konieczność wszczęcia postępowania i ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze decyzji.