Informacja o osiągniętych poziomach ograniczenia oraz recyklingu niektórych frakcji odpadów w 2018 roku

Szanowni Mieszkańcy, Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2018 roku Gmina Strawczyn osiągnęła następujące poziomy ograniczenia masy odpadów, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku poszczególnych rodzajów odpadów :

  • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 3,27%,
  • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 46 %,
  • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%