Informacja o osiągniętych poziomach ograniczenia oraz recyklingu niektórych frakcji odpadów w 2014 roku

Szanowni Mieszkańcy, Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2014 roku Gmina Strawczyn osiągnęła następujące poziomy ograniczenia masy odpadów, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku poszczególnych rodzajów odpadów :

  • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 23,92 %
  • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania –18,96%.