Informacja o osiągniętych poziomach ograniczenia oraz recyklingu niektórych frakcji odpadów w 2013 roku

Szanowni Mieszkańcy, Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2013 roku Gmina Strawczyn osiągnęła następujące poziomy ograniczenia masy odpadów, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku poszczególnych rodzajów odpadów :

  • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 15,43 %;
  • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 4,32%.