Drukuj
Nadrzędna kategoria: O Gminie
Odsłony: 1630

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2010 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XXII/198/2020 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 17 czerwca 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2019r. poz. 2305),

zawiadamia się,

że od dnia 01.07.2020r. wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 48,00 zł od gospodarstwa, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2010 ze zm.), właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej powyżej.

Obowiązek zapłaty przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania, z góry raz na kwartał, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, został ustalony uchwałą Nr XXXIV/243/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2017r. poz 2619) w następujących terminach:

- za III kwartał do 15 września
- za IV kwartał do 15 listopada

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się na właściwy rachunek bankowy Gminy Strawczyn:
84 8499 0008 0300 0026 2000 0094.

Zgodnie z art. 51, art. 53 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2019r. poz. 900 ze zm.), nieterminowe regulowanie należności obciążone będzie odsetkami za zwłokę. W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podanej w niniejszym zawiadomieniu lub wpłacenia w niepełnej wysokości, niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a §1 pkt 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019r. poz. 1438 ze zm.)