Informacja o osiągniętych przez gminę Strawczyn oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości w 2016 r., wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.)

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) Wójt Gminy Strawczyn podaje do publicznej wiadomości informację o osiągniętych przez gminę wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania dom ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2016r.

W myśl art. 3b w/w ustawy gminy są obowiązane osiągnąć do 31 grudnia 2020r.

  • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo;
  • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo.


Z kolei w myśl art. 3c gminy są zobowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do dnia 16 lipca 2020r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających przekazywanych do składowania w stosunku do masy odpadów wytworzonych w 1995r.

Do poziomów określonych w ustawie gminy będą dochodziły stopniowo, osiągając w kolejnych latach wartości założone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych odpadów komunalnych.

Wartości te przedstawiają się następująco;
Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła; 2012r. - 10%, 2013r. - 12%, 2014 r. – 14%, 2015 r. – 16%, 2016 - 18%, 2017r. – 20%, 2018r – 30%, 2019r. – 40%, 2020r. – 50%
Gmina Strawczyn w 2016 r. osiągnęła poziom – 36,55 %

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 2012r. – 30%, 2013r. – 36%, 2014 r. – 38%, 2015 r.- 40%, 2016r. – 42%, 2017r. – 45%, 2018r – 50%, 2019r. – 60%, 2020r. - 70%.
Gmina Strawczyn w 2016 r. osiągnęła poziom – 100,00 %

Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. ; 2012r. – 75%, 16 lipca 2013r. – 50%, 2014r. – 50%, 2015r. – 50%, 2016r. – 45%, 2017r. – 45%, 2018r. – 40%, 2019r. – 40%, 16 lipca 2020r.- 35%
Gmina Strawczyn w 2016 r. osiągnęła poziom – 0,00 %