INFORMACJA

Informuję, że sesja Rady Gminy w Strawczynie odbędzie się w dniu 4 grudnia 2015 r. (piątek) o godz. 12:30 w świetlicy Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
2. Powołanie sekretarza i protokolanta obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokółu Nr XV/2015 z dnia 28.10.2015 r. z sesji Rady Gminy w Strawczynie.
5. Zapytania i interpelacje.
6. Realizacja uchwał z sesji Rady Gminy i informacja z pracy Wójta Gminy między sesjami.
7. Podjęcie uchwał:
1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2015 r.,
2) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2015 ? 2024,
3) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok,
4) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
5) w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny, rolny, od nieruchomości,
6) w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą na terenie Gminy Strawczyn w ramach programu pomocy de mini mis,
7) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
8) w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i zasad jej poboru,
9) w sprawie wprowadzenia samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych Gminy Strawczyn,
10) w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Strawczyn na lata 2015?2025.
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Strawczyn w roku szkolnym 2014/2015.
9. Wniosek Rady Gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.
10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
11. Komunikaty i ogłoszenia.
12. Zakończenie sesji.

 

Z poważaniem:
Przewodniczący Rady Gminy
mgr Arkadiusz Wilczkowski