Flaga i godło RP. Plakat Asystent osobisty osoby niepelnosprawnej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie przystąpił do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 jest on finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Udział w programie osób z niepełnosprawnością jest całkowicie nieodpłatny.

Wartość otrzymanego dofinansowania na realizację Programu wynosi: 19.227,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 19.227,00 zł

Termin realizacji: do 31 grudnia 2021 r.

CEL PROGRAMU
Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równorzędne. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy załatwianiu spraw urzędowych czy podejmowaniu różnego rodzaju aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

ADRESACI
Pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równoważne.

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA
* Pomoc przy wykonywaniu codziennych czynności oraz wsparcie w zakresie funkcjonowania w życiu społecznym.
* Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
- wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np.
dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
- wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
- zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji.