UWAGA! NABÓR OFERT MA CHARAKTER CIĄGŁY

=============

REGULAMIN OTWARTEGO NABORU OFERT

Regulamin określa zasady naboru ofert do bazy osób zainteresowanych świadczeniem usługi opiekuńczej w charakterze niani w ramach projektu.

Gmina Strawczyn realizuje projekt pn. „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci” planowany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania: 08.01.00 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego

Adres projektu/biura projektu Strawczyn ul. Żeromskiego 16A, 26-067 Strawczyn (budynek żłobka)

Informacja o Projekcie

1.Projekt „Aktywni rodzice –szczęśliwe dzieci” realizowany jest przez Gminę Strawczyn -zwaną dalej Projektodawcą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania: 08.01.00 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego.

2.Celem projektu jest zwiększenie szans rodziców na powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, a rodziców bez pracy na podjęcie pracy lub jej aktywne poszukiwanie.

3.Projekt realizowany jest w okresie: od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2019 r.

4.Jednym z elementów projektu jest utworzenie bazy niań, tj. bazy osób gotowych świadczyć usługi opiekuńcze w charakterze niani, nad dzieckiem w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia.

5. Baza będzie funkcjonować minimum 2 lata po zakończeniu projektu.

Zgodnie z Ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3:

Nianią jest osoba fizyczna sprawująca opiekę nad dziećmi na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanej dalej „umową uaktywniającą”.

Utworzona w ramach projektu baza niań spełniać będzie rolę narzędzia pośredniczącego pomiędzy osobami gotowymi świadczyć usługi opiekuńcze wobec dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia, a rodzicami poszukującymi niani.

Wpis do bazy nie jest równoznaczny z zatrudnieniem.

Ciąg dalszy regulaminu oraz wszelkie pozostałe informacje zawarte są w załącznikach

Załączniki:
Pobierz plik (zalaczniki.zip)Załączniki[ ]31 kB