Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego wynosi:

  • 24 zł w przypadku gdy odpady są zbierane w sposób nieselektywny,
  • 12 zł w przypadku gdy odpady są zbierane w sposób selektywny.

 

Terminy uiszczania opłatu za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • 15 marca,
  • 15 maja,
  • 15 września,
  • 15 listopada.

 

Opłatę można uiścić następująco:

  • do rąk inkasenta (sołtysa),
  • przelewem na rachunek bankowy Banku Spółdzielczego w Łopusznie Oddział w Strawczynie NR 73 8499 0008 0300 0026 2000 0001
    w tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko oraz adres nieruchomości, której dotyczy opłata